Fighting cancer with artificial antigen-presenting cells

Researchers from the Netherlands discuss the development of artificial antigen-presenting cells

Antigen-presenting cells (ACPs) are key players in the immune systems fight against cancer. On detection of tumor tissues, these ACPs pick up antigenic fragments of the tumor cell, migrate to the lymphoid organs and present the antigen to T-cells which play a central role in cell mediated immunity. Therefore, artificial ACPs (aAPCs) are often used in the development of immune-mediated anti-cancer therapies as they show great potential to mimic antigen-presentation, promoting T-cell activation.

Carl Figdor, a world-class immunologist, and colleagues from Radbound University discuss the current status of aAPC development in a Chemical Science Perspective. This review is partly focused on the developments in nanoscience which might improve future designs for immune-mediated anti-cancer therapies.

As a synthetic mimic, aAPCs must encompass the three signals that natural APCs use to encourage T-cell activation. This perspective discusses how these signals have been incorporated into aAPC designs, but also how physical properties such a size and shape are essential for targeting the aAPCs to T-cell rich areas in vivo.

Artificial antigen-presenting cells have the potential to develop into a widespread and powerful therapeutic tool. To download the full perspective, click on the link below – access is free for a limited time only!

Joep van der Weijden, Leonie Paulis, Martijn Verdoes, Jan C M van Hest and Carl Figdor
DOI: 10.1039/C4SC01112K
Looking for the best articles at the chemistry-biology interface. Check out our Chemical Biology Themed Collection showcasing some of the great research papers and reviews published in Chemical Science, in the areas of chemical biology and bioinorganic chemistry.
*Access is free through a registered RSC account – click here to register
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

3 Responses to “Fighting cancer with artificial antigen-presenting cells”

  1. thoxuanduong says:

    Phòng khám điều trị ung thư, như điều trị các điều kiện y tế khác, thường liên quan đến một mức độ thử nghiệm và báo lỗi trong việc tìm kiếm để tìm các tùy chọn điều trị tốt nhất cho mỗi bệnh nhân. Điều gì làm việc cho một cá nhân sẽ không nhất thiết phải làm việc cho người khác. Tương lai của y học nằm trong cá nhân chẩn đoán và điều trị. Bỏ qua việc sử dụng các loại thuốc thường không thành công và đôi khi có thể gây hại, và thay vào đó làm điều trị để mỗi cá nhân, sẽ làm giảm thời gian và nguồn lực cần thiết để thành công chữa trị bệnh nhân.
    bai thuoc tri ung thu
    Hiện nay, thử nghiệm chemosensitivity và sức đề kháng (CSRAs) được sử dụng để dự đoán của một bệnh nhân để đáp ứng với một loại thuốc cụ thể. Tuy nhiên, các CSRAs là không phải luôn luôn là 100% đáng tin cậy và không đưa vào tài khoản ảnh hưởng của phòng không phải là khối u tế bào trong tổng thể dự đoán điều trị thành công. Đây là một xem xét quan trọng như thuốc chống ung thư sẽ ảnh hưởng đến các tế bào khối u và khối u không.

  2. thoxuanduong says:

    Phòng khám điều trị ung thư, như điều trị các điều kiện y tế khác, thường liên quan đến một mức độ thử nghiệm và báo lỗi trong việc tìm kiếm để tìm các tùy chọn điều trị tốt nhất cho mỗi bệnh nhân. Điều gì làm việc cho một cá nhân sẽ không nhất thiết phải làm việc cho người khác. Tương lai của y học nằm trong cá nhân chẩn đoán và điều trị. Bỏ qua việc sử dụng các loại thuốc thường không thành công và đôi khi có thể gây hại, và thay vào đó làm điều trị để mỗi cá nhân, sẽ làm giảm thời gian và nguồn lực cần thiết để thành công chữa trị bệnh nhân.

Leave a Reply

*