Circulating cancer cells spiral towards separation

Repeated biopsies of tumours can be a painful and distressing procedure for cancer patients. A new biochip developed by researchers in Singapore can isolate tumour cells from blood samples, and may one day be an alternative to more invasive methods for tracking later stage cancers. 

Operating principle of circulating tumour cell enrichment by a spiral channel with trapezoid cross-section

Operating principle of circulating tumour cell enrichment by a spiral channel with trapezoid cross-section

Deaths from cancer generally occur after the cancer has spread. Cells detach from the primary tumour and travel through the blood, subsequently forming new tumours. Being able to isolate and characterise these circulating tumour cells (CTCs) can provide information about the original tumour. However, CTCs exist in very low numbers in the blood stream and hence require enrichment and separation before analysis. 

Read the full article in Chemistry World 

Slanted spiral microfluidics for the ultra-fast, label-free isolation of circulating tumor cells
E W Majid et al, Lab Chip, 2013, Accepted manuscript, Paper
DOI: 10.1039/C3LC50617G

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

2 Responses to “Circulating cancer cells spiral towards separation”

  1. Lặp đi lặp lại để khối u có thể là một thủ tục đau đớn và đau khổ cho bệnh nhân ung thư. Một biochip mới được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Singapore có thể cô lập khối u tế bào từ mẫu máu, và một ngày có thể là một thay thế cho phương pháp xâm lấn thêm cho theo dõi sau giai đoạn bệnh ung thư.
    Các nguyên tắc hoạt động lưu thông khối u tế bào làm giàu bằng một kênh xoắn ốc với mặt cắt ngang hình Thang
    chữa bệnh ung thư ác tính thường xảy ra sau khi ung thư đã lan rộng. Tế bào tách từ khối u chính và đi du lịch thông qua máu, sau đó hình thành các khối u mới. Có thể cô lập và nêu các tế bào khối u lưu hành (CTCs) có thể cung cấp thông tin về khối u ban đầu. Tuy nhiên, CTCs tồn tại các số lượng rất thấp trong dòng máu và do đó yêu cầu làm giàu và tách trước khi phân tích.

Leave a Reply

*