Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Recent research on 2D materials– A collection of articles from Frontiers Journals

We are delighted to share with you a collection of articles from Inorganic Chemistry Frontiers and Materials Chemistry Frontiers to showcase the key findings and breakthroughs in the field of 2D materials recently. This collection is free to access till Jun 14 2020.

Reviews


Ultrathin two-dimensional metallic nanomaterials
Yang Ma, Bin Li and Shubin Yang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 456-467
https://doi.org/10.1039/C7QM00548B

Engineering two-dimensional layered nanomaterials for wearable biomedical sensors and power devices
Xianyi Cao, Arnab Halder, Yingying Tang, Chengyi Hou, Hongzhi Wang, Jens Øllgaard Duus and Qijin Chi
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1944-1986
https://doi.org/10.1039/C8QM00356D

Research articles


Highly oriented two-dimensional formamidinium lead iodide perovskites with a small bandgap of 1.51 eV
Jielin Yan, Weifei Fu, Xinqian Zhang, Jiehuan Chen, Weitao Yang, Weiming Qiu, Gang Wu, Feng Liu, Paul Heremans and Hongzheng Chen
Mater. Chem. Front., 2018,2, 121-128
https://doi.org/10.1039/C7QM00472A

Electrochemical sensor based on novel two-dimensional nanohybrids: MoS2 nanosheets conjugated with organic copper nanowires for simultaneous detection of hydrogen peroxide and ascorbic acid
Dapeng Li, Xueying Liu, Ran Yi, Jiaxian Zhang, Zhiqiang Su and Gang Wei
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 112-119
https://doi.org/10.1039/C7QI00542C

A new two-dimensional layered germanate with in situ embedded carbon dots for optical temperature sensing
Jiancong Liu, Xiaoyan Ren, Yan Yan, Ning Wang, Shuang Wang, Hongyue Zhang, Jiyang Li and Jihong Yu
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 139-144
https://doi.org/10.1039/C7QI00602K

A 2D porous pentiptycene-based MOF for efficient detection of Ba2+ and selective adsorption of dyes from water
Minghui Zhang, Ziqiang Qi, Yang Feng, Bingbing Guo, Yujian Hao, Zhuo Xu, Liangliang Zhang and Daofeng Sun
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1314-1320
https://doi.org/10.1039/C8QI00098K

Constructing a direct Z-scheme photocatalytic system based on 2D/2D WO3/ZnIn2S4 nanocomposite for efficient hydrogen evolution under visible light
Pengfei Tan, Anquan Zhu, Lulu Qiao, Weixuan Zeng, Yongjin Ma, Haigang Dong, Jianping Xie and Jun Pan
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 929-939
https://doi.org/10.1039/C8QI01359D

Two-dimensional MoS2 modified using CoFe2O4 nanoparticles with enhanced microwave response in the X and Ku band
Xiaoqing Cui, Wei Liu, Weihua Gu, Xiaohui Liang and Guangbin Ji
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 590-597
https://doi.org/10.1039/C8QI01304G

Negatively charged 2D black phosphorus for highly efficient covalent functionalization
Lei Zhang, Lin-Feng Gao, Liuxiao Li, Chen-Xia Hu, Qi-Qi Yang, Zhi-Yuan Zhu, Rui Peng, Qiang Wang, Yong Peng, Jun Jin and Hao-Li Zhang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1700-1706
https://doi.org/10.1039/C8QM00237A

Core–shell assembly of carbon nanofibers and a 2D conductive metal–organic framework as a flexible free-standing membrane for high-performance supercapacitors
Shihang Zhao, Huihui Wu, Yanli Li, Qin Li, Jiaojiao Zhou, Xianbo Yu, Hongmei Chen, Kai Tao and Lei Han
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 1824-1830
https://doi.org/10.1039/C9QI00390H

Two-dimensional SnS2 nanosheets exfoliated from an inorganic–organic hybrid with enhanced photocatalytic activity towards Cr(VI) reduction
Yongping Liu, Xihong Mi, Jixiang Wang, Ming Li, Dayong Fan, Huidan Lu and Xiaobo Chen
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 948-954
https://doi.org/10.1039/C9QI00020H

Organic cation directed hybrid lead halides of zero-dimensional to two-dimensional structures with tunable photoluminescence properties
Cheng-Yang Yue, Hai-Xiao Sun, Quan-Xiu Liu, Xin-Ming Wang, Zhao-Shuo Yuan, Juan Wang, Jia-Hang Wu, Bing Hu and Xiao-Wu Lei
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 2709-2717
https://doi.org/10.1039/C9QI00684B

Ultrathin 2D Cu-porphyrin MOF nanosheets as a heterogeneous catalyst for styrene oxidation
Yawen Xiao, Wenxiao Guo, Huanhuan Chen, Hongfeng Li, Xiujie Xu, Peng Wu, Yu Shen, Bing Zheng, Fengwei Huo and Wei David Wei
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1580-1585
https://doi.org/10.1039/C9QM00201D

Pairing 1D/2D-conjugation donors/acceptors towards high-performance organic solar cells
Jiayu Wang, Yiqun Xiao, Wei Wang, Cenqi Yan, Jeromy Rech, Mingyu Zhang, Wei You, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan
Mater. Chem. Front., 2019,3, 276-283
https://doi.org/10.1039/C8QM00512E

Sandwich membranes through a two-dimensional confinement strategy for gas separation
Zixi Kang, Sasa Wang, Rongming Wang, Hailing Guo, Ben Xu, Shou Feng, Lili Fan, Liangkui Zhu, Wenpei Kang, Jia Pang, Hanyi Sun, Xinxin Du, Minghui Zhang and Daofeng Sun
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1911-1919
https://doi.org/10.1039/C8QM00351C

A chemical sensor for CBr4 based on quasi-2D and 3D hybrid organic–inorganic perovskites immobilized on TiO2 films
Pavlos Nikolaou, Anastasia Vassilakopoulou, Dionysios Papadatos, Emmanuel Topoglidis and Ioannis Koutselas
Mater. Chem. Front., 2018,2, 730-740
https://doi.org/10.1039/C7QM00550D

Applying surface strain and coupling with pure or N/B-doped graphene to successfully achieve high HER catalytic activity in 2D layered SnP3-based nanomaterials: a first-principles investigation
Ran Zhang, Guangtao Yu, Yang Gao, Xuri Huang and Wei Chen
Inorg. Chem. Front., 2020,7, 647-658
https://doi.org/10.1039/C9QI01368G

ArticleA 2D/2D graphitic carbon nitride/N-doped graphene hybrid as an effective polysulfide mediator in lithium–sulfur batteries
Junsheng Ma, Mingpeng Yu, Huanyu Ye, Hongquan Song, Dongxue Wang, Yanting Zhao, Wei Gong and Hong Qiu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1807-1815
https://doi.org/10.1039/C9QM00228F

Construction of two-dimensional supramolecular nanostructure with aggregation-induced emission effect via host–guest interactions
Hui Liu, Qingyan Pan, Chenyu Wu, Jing Sun, Tao Zhuang, Tongling Liang, Xueluer Mu, Xianfeng Zhou, Zhibo Li and Yingjie Zhao
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1532-1537
https://doi.org/10.1039/C9QM00243J

Interfacial synthesis of ultrathin two-dimensional 2PbCO3·Pb(OH)2 nanosheets with high enzyme mimic catalytic activity
Danbo Wang, Xiaonan Kan, Chenyu Wu, Xiaohuan Lin, Haiyan Zheng, Kuo Li, Jikuan Zhao and Yingjie Zhao
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 498-503
https://doi.org/10.1039/C8QI01196F

A two-dimensional bilayered Dion–Jacobson-type perovskite hybrid with a narrow bandgap for broadband photodetection
Dongying Fu, Jianrong Yuan, Shichao Wu, Yunpeng Yao, Xinyuan Zhang and Xian-Ming Zhang
Inorg. Chem. Front., 2020,7, 1394-1399
https://doi.org/10.1039/C9QI01540J

A facile fabrication of 1D/2D nanohybrids composed of NiCo-hydroxide nanowires and reduced graphene oxide for high-performance asymmetric supercapacitors
Xu Zhang, Qiuyu Fan, Siyu Liu, Ning Qu, He Yang, Man Wang and Juan Yang
Inorg. Chem. Front., 2020,7, 204-211
https://doi.org/10.1039/C9QI00681H

A 2D layer network assembled from an open dendritic silver cluster Cl@Ag11N24 and an N-donor ligand
Xiao-Yu Li, Hai-Feng Su and Jian Xu
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 3539-3544
https://doi.org/10.1039/C9QI01100E

Layered Ti3C2 MXene modified two-dimensional Bi2WO6 composites with enhanced visible light photocatalytic performance
Danxia Zhao and Chun Cai
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2521-2528
https://doi.org/10.1039/C9QM00570F

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Congratulations to our highly cited board members!

We are proud to announce that 13 of Inorganic Chemistry Frontiers Board members are recognized in Clarivate Analytics list of Highly Cited Researchers for 2019, ranking them among the top 1% most cited for their subject field and publication year.

The board members are:

Editorial Board

Song Gao, South China University of Technology, China
Jun Chen, Nankai University, China
Nanfeng Zheng, Xiamen University, China

Advisory Board

Christopher J Chang, University of California, Berkeley, USA
Xiao-Ming Chen, Sun Yat-Sen University, China
Yi Cui, Stanford University, USA
Xile Hu, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland
Mercouri Kanatzidis, Northwestern University, USA
Yadong Li, Tsinghua University, China
Wenbin Lin, University of Chicago, USA
Yi Xie, University of Science and Technology of China, China
Qichun Zhang, Nanyang Technological University, Singapore
Hong-Cai Joe Zhou, Texas A&M University, USA

 

Below are a few of our picks from their publications in Frontiers Journals. Access is free to all these highlighted papers until 31 Jan 2020!

Multiple magnetic relaxation pathways in T-shaped N-heterocyclic carbene-supported Fe(i) single-ion magnets
Yin-Shan Meng, Zhengwu Ouyang, Mu-Wen Yang, Yi-Quan Zhang, Liang Deng*, Bing-Wu Wang* and Song Gao*
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 1050-1057
http://dx.doi.org/10.1039/C9QI00073A

single-molecule magnet
Yin-Shan Meng*, Yu-Sen Qiao, Mu-Wen Yang, Jin Xiong, Tao Liu, Yi-Quan Zhang, Shang-Da Jiang, Bing-Wu Wang* and Song Gao*
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QI01252D

Selective hydrogenation of CO2 over a Ce promoted Cu-based catalyst confined by SBA-15
Xiaosong Hu, Chaoyue Zhao, Qingxin Guan, Xin Hu, Wei Li* and Jun Chen
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 1799-1812
http://dx.doi.org/10.1039/C9QI00397E

High-performance rechargeable aqueous Zn-ion batteries with a poly(benzoquinonyl sulfide) cathode
Gulbahar Dawut, Yong Lu, Licheng Miao and Jun Chen*
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1391-1396
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00197A

N-Methyl-2-pyrrolidone as an excellent coordinative additive with a wide operating range for fabricating high-quality perovskite films
Fangwen Cheng, Xiaojing Jing, Ruihao Chen, Jing Cao, Juanzhu Yan, Youyunqi Wu, Xiaofeng Huang, Binghui Wu* and Nanfeng Zheng*
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 2458-2463
http://dx.doi.org/10.1039/C9QI00547A

A single palladium site catalyst as a bridge for converting homogeneous to heterogeneous in dimerization of terminal aryl acetylenes
Chao Zhao, Haizhu Yu, Jing Wang, Wei Che, Zhijun Li, Tao Yao, Wensheng Yan, Min Chen, Jian Yang, Shiqiang Wei, Yuen Wu* and Yadong Li
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1317-1322
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00095F

Manganese-mediated reductive amidation of esters with nitroarenes
Chi Wai Cheung*, Ni Shen, Shao-Peng Wang, Asim Ullah, Xile Hu and Jun-An Ma*
Org. Chem. Front., 2019,6, 756-761
http://dx.doi.org/10.1039/C8QO01405A

Recent progress in ligand-centered homogeneous electrocatalysts for hydrogen evolution reaction
Geng-Geng Luo*, Hai-Lin Zhang, Yun-Wen Tao, Qiao-Yu Wu, Dan Tian and Qichun Zhang*
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 343-354
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI01220B

New synthetic strategies to prepare metal–organic frameworks
Peng Li, Fang-Fang Cheng, Wei-Wei Xiong* and  Qichun Zhang*
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 2693-2708
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00543E

Cost-effective synthesis and solution processing of porous polymer networks through methanesulfonic acid-mediated aldol triple condensation
Zi-Hao Guo, Chenxu Wang, Qiang Zhang, Sai Che, Hong-Cai Zhou and Lei Fang*
Mater. Chem. Front., 2018,2, 396-401
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00485K

A flexible thioether-based MOF as a crystalline sponge for structural characterization of liquid organic molecules
Xin-Yu Yang, Shuai Yuan, Jun-Sheng Qin, Christina Lollar, Ali Alsalme* and Hong-Cai Zhou*
Mater. Chem. Front., 2017,1, 1764-1767
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00152E

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Welcome to Issue 6 of Inorganic Chemistry Frontiers in 2019

The latest InorgChemFront issue is published online.

The front cover story, Facile preparation of radium-doped, functionalized nanoparticles as carriers for targeted alpha therapy is contributed by Falco Reissig, René Hübner, Jörg Steinbach, Hans-Jürgen Pietzsch and Constantin Mamat.

The inside cover features a story on Multivariate optimization of optical properties of CdSe quantum dots obtained by a facile one-pot aqueous synthesis by Isabelle Moraes Amorim Viegas, Beate Saegesser Santos, Adriana Fontes, Giovannia Araujo de Lima Pereira and Claudete Fernandes Pereira.

 

Following review article is included in current issue:

Status and prospects of SexSy cathodes for lithium/sodium storage
Qian-Ting Xu, Huai-Guo Xue and Sheng-Ping Guo
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 1326-1340
https://doi.org/10.1039/C9QI00278B

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Welcome to Issue 5 of Inorganic Chemistry Frontiers in 2019

The latest InorgChemFront issue is published online.

The front cover story, Two metal–organic zeolites for highly sensitive and selective sensing of Tb3+  is contributed by Meiling Li, Guojian Ren, Fuxiang Wang, Zhimeng Li, Weiting Yang, Dongxu Gu, Yinghui Wang, Guangshan Zhu and Qinhe Pan.

The inside cover features a story on Base induced C–CN bond cleavage at room temperature: a convenient method for the activation of acetonitrile by Xiaofeng Zhang, Zilong Zhang, Shiqun Xiang, Yingzu Zhu, Changneng Chen and Deguang Huang.

Following review article is included in current issue:

Recent insights into near-infrared light-responsive carbon dots for bioimaging and cancer phototherapy
Bo Zhou, Zhengxi Guo, Zhaoxing Lin, Lizheng Zhang, Bang-Ping Jiang and Xing-Can Shen
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 1116-1128
https://doi.org/10.1039/C9QI00201D

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in January 2019

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of January 2019!

You can access these publications for free till 31 March 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

Metal chelate induced in situ wrapping of Ni3S2 nanoparticles into N, S-codoped carbon networks for highly efficient sodium storage
Jiabao Li, Jinliang Li, Taiqiang Chen, Ting Lu, Wenjie Mai and Likun Pan
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI01326H

Graphical abstract: Metal chelate induced in situ wrapping of Ni3S2 nanoparticles into N, S-codoped carbon networks for highly efficient sodium storage

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Inorganic chemistry research for metal-organic frameworks

Inorganic Chemistry Frontiers strives to promote multi-disciplinary inorganic chemistry research at the interfaces of other areas, including research on metal-organic frameworks.

We are delighted to share with you a collection of articles from Inorganic Chemistry Frontiers to showcase the role of inorganic chemistry in the field of metal-organic frameworks.

You can read these articles for free till the end of February.


 Research articles

A ligand conformation preorganization approach to construct a copper–hexacarboxylate framework with a novel topology for selective gas adsorption
Yao Wang, Minghui He, Xiaoxia Gao, Xia Wang, Guohai Xu, Zhengyi Zhang and Yabing He
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI01225C

 

Metal–organic framework-derived shuttle-like V2O3/C for electrocatalytic N2 reduction under ambient conditions
Rong Zhang, Jingrui Han, Baozhan Zheng, Xifeng Shi, Abdullah M. Asiri and Xuping Sun
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI01145A

 

Two NbO-type MOFs based on linear and zigzag diisophthalate ligands: exploring the effect of ligand-originated MOF isomerization on gas adsorption properties
Yao Wang, Minghui He, Xiaoxia Gao, Yingying Zhang, Haoyan Zhong, Piao Long, Xia Wang and Yabing He
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 2811-2817
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00946E

 

Facile synthesis of Co3O4 nanosheets from MOF nanoplates for high performance anodes of lithium-ion batteries
Ang Li, Ming Zhong, Wei Shuang, Chaopeng Wang, Jian Liu, Ze Chang and Xian-He Bu
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1602-1608
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00196K

 

S,N-Containing Co-MOF derived Co9S8@S,N-doped carbon materials as efficient oxygen electrocatalysts and supercapacitor electrode materials
Shengwen Liu, Mingyu Tong, Guoqiang Liu, Xian Zhang, Zhaoming Wang, Guozhong Wang, Weiping Cai, Haimin Zhang and Huijun Zhao
Inorg. Chem. Front., 2017,4, 491-498
http://dx.doi.org/10.1039/C6QI00403B

 

Construction of 3D homochiral metal–organic frameworks (MOFs) of Cd(II): selective CO2 adsorption and catalytic properties for the Knoevenagel and Henry reaction
Bharat Ugale, Sandeep Singh Dhankhar and C. M. Nagaraja
Inorg. Chem. Front., 2017,4, 348-359
http://dx.doi.org/10.1039/C6QI00506C

 

A metal–organic framework as a “turn on” fluorescent sensor for aluminum ions
Mei-Hui Yu, Tong-Liang Hu and Xian-He Bu
Inorg. Chem. Front., 2017,4, 256-260
http://dx.doi.org/10.1039/C6QI00362A

 

A comparative study of the effect of functional groups on C2H2 adsorption in NbO-type metal–organic frameworks
Fengli Chen, Dongjie Bai, Xia Wang and Yabing He
Inorg. Chem. Front., 2017,4, 960-967
http://dx.doi.org/10.1039/C7QI00063D

 

Synthesis of Fe/M (M = Mn, Co, Ni) bimetallic metal organic frameworks and their catalytic activity for phenol degradation under mild conditions
Qiao Sun, Min Liu, Keyan Li, Yitong Han, Yi Zuo, Fanfan Chai, Chunshan Song, Guoliang Zhang and Xinwen Guo
Inorg. Chem. Front., 2017,4, 144-153
http://dx.doi.org/10.1039/C6QI00441E

 

Evolution from linear tetranuclear clusters into one-dimensional chains of Dy(III) single-molecule magnets with an enhanced energy barrier
Rui-Ping Li, Qing-Yan Liu, Yu-Ling Wang, Cai-Ming Liu and Sui-Jun Liu
Inorg. Chem. Front., 2017,4, 1149-1156
http://dx.doi.org/10.1039/C7QI00178A

 

Size effect of the active sites in UiO-66-supported nickel catalysts synthesized via atomic layer deposition for ethylene hydrogenation
Zhanyong Li, Aaron W. Peters, Jian Liu, Xuan Zhang, Neil M. Schweitzer, Joseph T. Hupp and Omar K. Farha
Inorg. Chem. Front., 2017,4, 820-824
http://dx.doi.org/10.1039/C7QI00056A

 

Fine-tuning the magnetocaloric effect and SMMs behaviors of coplanar RE4 complexes by β-diketonate coligands
Hong-Ling Gao, Ni-Ni Wang, Wen-Min Wang, Hai-Yun Shen, Xiao-Pu Zhou, Yi-Xin Chang, Ru-Xia Zhang and Jian-Zhong Cui
Inorg. Chem. Front., 2017,4, 860-870
http://dx.doi.org/10.1039/C7QI00034K


 Review articles

New synthetic strategies to prepare metal–organic frameworks
Peng Li, Fang-Fang Cheng, Wei-Wei Xiong and Qichun Zhang
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 2693-2708
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00543E

 

Luminescent metal–organic frameworks as chemical sensors: common pitfalls and proposed best practices
Stavros A. Diamantis, Antigoni Margariti, Anastasia D. Pournara, Giannis S. Papaefstathiou, Manolis J. Manos and Theodore Lazarides
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1493-1511
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00090E

 

Metal–organic framework nanoparticles for magnetic resonance imaging
Michael Peller, Konstantin Böll, Andreas Zimpel and Stefan Wuttke
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1760-1779
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00149A

 

Homochiral metal–organic frameworks as heterogeneous catalysts
Andreea Gheorghe, Martijn A. Tepaske and Stefania Tanase
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1512-1523
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00063H

 

Review of computer simulations on anti-cancer drug delivery in MOFs
Marianna Kotzabasaki and George E. Froudakis
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1255-1272
http://dx.doi.org/10.1039/C7QI00645D

 

Electronic metal–organic framework sensors
Arunraj Chidambaram and Kyriakos C. Stylianou
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 979-998
http://dx.doi.org/10.1039/C7QI00815E

 

Liquid-free single-crystal to single-crystal transformations in coordination polymers
Wen-Wen He, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 279-300
http://dx.doi.org/10.1039/C7QI00724H

 

Coordination frameworks containing compounds as catalysts
Girijesh Kumar and Samar K. Das
Inorg. Chem. Front., 2017,4, 202-233
http://dx.doi.org/10.1039/C6QI00358C

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Welcome to Issue 5 of Inorganic Chemistry Frontiers in 2018

The latest InorgChemFront issue is published online.

Journal cover: Front coverThe front cover story, The effect of the embedded o-carborane ligand on the photophysical properties of a cyclometalated Pt(II) complex: a theoretical investigation, is contributed by Yu Zhang, Zhi-Xiang Zhang, Yu Wang, Hui Li, Fu-Quan Bai and Hong-Xing Zhang.

 

Following review type article is included in current issue:

Electronic metal–organic framework sensors
Arunraj Chidambaram and Kyriakos C. Stylianou
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 979-998
http://dx.doi.org/10.1039/C7QI00815E

 

Transition metal oxides for aqueous sodium-ion electrochemical energy storage
Shelby Boyd and Veronica Augustyn
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 999-1015
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00148K

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Outstanding Reviewers for Inorganic Chemistry Frontiers in 2016

Following the success of Peer Review Week in September 2016 (dedicated to reviewer recognition) during which we published a list of our top reviewers, we are delighted to announce that we will continue to recognise the contribution that our reviewers make to the journal by announcing our Outstanding Reviewers each year.

We would like to highlight the Outstanding Reviewers for Inorganic Chemistry Frontiers in 2016, as selected by the editorial team, for their significant contribution to the journal. The reviewers have been chosen based on the number, timeliness and quality of the reports completed over the last 12 months.

We would like to say a big thank you to those individuals listed here as well as to all of the reviewers that have supported the journal. Each Outstanding Reviewer will receive a certificate to give recognition for their significant contribution.

Doctor Wentuan Bi, University of Science and Technology of China

Professor Anthony Cozzolino, Texas Tech University

Doctor Tomoya Ishizuka, University of Tsukuba

Professor David Lou, Nanyang Technological University

Professor Michael Nippe, Texas A&M University

Professor Jinkui Tang, Changchun Institute of Applied Chemistry

Professor Zhiyong Tang, National Center for Nanoscience and Technology

Professor Ming-Liang Tong, Sun Yat-Sen University

Professor Chong Xiao, University of Science and Technology of China

Doctor Yang Xu, Ilmenau University of Technology

We would also like to thank the Inorganic Chemistry Frontiers board and the Inorganic Chemistry community for their continued support of the journal, as authors, reviewers and readers.

If you would like to become a reviewer for our journal, just email us with details of your research interests and an up-to-date CV or résumé.  You can find more details in our author and reviewer resource centre

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Welcome to Issue 3 of Inorganic Chemistry Frontiers in 2017

The latest InorgChemFront issue is published online.

The front cover story, Energy-efficient electrolytic hydrogen generation using a Cu3P nanoarray as a bifunctional catalyst for hydrazine oxidation and water reduction is contributed by  Meng Liu, Rong Zhang, Lixue Zhang, Danni Liu, Shuai Hao, Gu Du, Abdullah M. Asiri, Rongmei Kong and Xuping Sun.

Following review article is included in current issue:
Switchable catalytic processes involving the copolymerization of epoxides and carbon dioxide for the preparation of block polymers
Donald J. Darensbourg
Inorg. Chem. Front., 2017, 4, 412-419
DOI: 10.1039/C7QI00013H

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Welcome to Issue 2 of Inorganic Chemistry Frontiers in 2017

The latest InorgChemFront issue is published online.

The front cover story, Fabrication of morphology-preserved microporous carbon from a zeolitic-like porous coordination polymer is contributed by Bihang Zhou, Yinying Hua, Fujun Cheng, Jingui Duan, Lingyun Chen and Wanqin Jin.

Following review articles are included in current issue:

Coordination frameworks containing compounds as catalysts
Girijesh Kumar and Samar K. Das
Inorg. Chem. Front., 2017, 4, 202-233
DOI: 10.1039/C6QI00358

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)