Top ten most accessed articles in March

This month sees the following articles in CrystEngComm that are in the top ten most accessed:-

Controlled strategy to synthesize SnO2 decorated SnS2 nanosheets with enhanced visible light photocatalytic activity 
Xianlong Zhou, Tengfei Zhou, Juncheng Hu and Jinlin Lia   
CrystEngComm, 2012,14, 5627-5633 
DOI: 10.1039/C2CE25309G    

A zwitterionic metal–organic framework with free carboxylic acid sites that exhibits enhanced hydrogen adsorption energies 
Marianne B. Lalonde, Rachel B. Getman, Jeong Yong Lee, John M. Roberts, Amy A. Sarjeant, Karl A. Scheidt, Peter A. Georgiev, Jan P. Embs, Juergen Eckert, Omar K. Farha, Randall Q. Snurr and Joseph T. Hupp   
CrystEngComm, 2013, Advance Article 
DOI: 10.1039/C3CE40198G    

Synthesis of graphene–ZnO nanorod nanocomposites with improved photoactivity and anti-photocorrosion 
Zhang Chen, Nan Zhang and Yi-Jun Xu   
CrystEngComm, 2013,15, 3022-3030 
DOI: 10.1039/C3CE27021A    

An unusual highly connected 3D net with hydrophilic pore surface 
Huabin Zhang, Ping Lin, Guodong Zou, Xiaochen Shan, Fenglei Du and Shaowu Du  
CrystEngComm, 2013,15, 3016-3021 
DOI: 10.1039/C3CE26788A    

Construction of metal–organic coordination polymers derived from 4-substituted tetrazole–benzoate ligands: synthesis, structure, luminescence, and magnetic behaviors 
Jia-Yin Sun, Li Wang, Dao-Jun Zhang, Da Li, Yu Cao, Li-Ying Zhang, Shuang-Li Zeng, Guang-Sheng Pang, Yong Fan, Jia-Ning Xu and  Tian-You Song   
CrystEngComm, 2013,15, 3402-3411 
DOI: 10.1039/C2CE26793D    

Porous aromatic frameworks: Synthesis, structure and functions 
Teng Ben and Shilun Qiu   
CrystEngComm, 2013,15, 17-26 
DOI: 10.1039/C2CE25409C    

Stoichiometry, temperature, solvent, metal-directed syntheses of metal–organic frameworks based on flexible V-shaped methylenebis(3,5-dimethylpyrazole) and various aromatic dicarboxylate acids 
Xiang-Guang Guo, Wen-Bin Yang, Xiao-Yuan Wu, Qi-Kai Zhang, Lang Lin, RongMin Yu and Can-Zhong Lu   
CrystEngComm, 2013,15, 3654-3663 
DOI: 10.1039/C3CE00048F    

Homochiral metal–organic porous materials for enantioselective recognition and electrocatalysis 
Guangju Zhang, Hailiang Hu, Hao Li, Fangfang Zhao, Yang Liu, Xiaodie He, Hui Huang, Yan Xu, Ying Wei and Zhenhui Kang  
CrystEngComm, 2013,15, 3288-3291 
DOI: 10.1039/C3CE40162F    

Application of hierarchical TiO2 spheres as scattering layer for enhanced photovoltaic performance in dye sensitized solar cell 
Zhiyong Gao, Zhuangli Wu, Xiaomin Li, Jiuli Chang, Dapeng Wu, Pengfei Ma, Fang Xu, Shuyan Gao and Kai Jiang   
CrystEngComm, 2013,15, 3351-3358 
DOI: 10.1039/C3CE27098J    

Synthesis of LiNi0.5Mn1.5O4 and 0.5Li2MnO3–0.5LiNi1/3Co1/3Mn1/ 3O2 hollow nanowires by electrospinning 
Eiji Hosono, Tatsuya Saito, Junichi Hoshino, Yoshifumi Mizuno, Masashi Okubo, Daisuke Asakura, Koichi Kagesawa, Daisuke Nishio-Hamane, Tetsuichi Kudo and Haoshen Zhou  
CrystEngComm, 2013,15, 2592-2597 
DOI: 10.1039/C3CE26972H    

Why not take a look at the articles today and blog your thoughts and comments below.

Fancy submitting an article to CrystEngComm? Then why not submit to us today or alternatively email us your suggestions.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

*