This week’s CrystEngSelects

Here is this week’s selection of advanced articles of interest to crystal engineers from across the RSC journals.

Articles are chosen from:
ChemComm,
CrystEngComm,
Dalton Transactions,
Journal of Materials Chemistry,
New Journal of Chemistry,
Nanoscale,
Organic & Biomolecular Chemistry.
 
Fei Tong, Zhen-Gang Sun, Kai Chen, Yan-Yu Zhu, Wei-Nan Wang, Cheng-Qi Jiao, Cheng-Lin Wang and Chao Li, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01649G
 
Zhiguo Yi, Yun Liu, Michael A. Carpenter, Jason Schiemer and Ray L. Withers, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01666G
 
C. Di Nicola, F. Garau, F. Marchetti, M. Monari, L. Pandolfo, C. Pettinari and A. Venzo, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01787F
 
Graham A. Bowmaker, Corrado Di Nicola, Claudio Pettinari, Brian W. Skelton, Neil Somers and Allan H. White, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1DT10224A
 
Silviu Nastase, Catalin Maxim, Marius Andruh, Joan Cano, Catalina Ruiz-Pérez, Juan Faus, Francesc Lloret and Miguel Julve, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01815E
 
Olivier J. Hernandez, Cédric Tassel, Kunihiro Nakano, Werner Paulus, Clemens Ritter, Eric Collet, Atsushi Kitada, Kazuyoshi Yoshimura and Hiroshi Kageyama, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01665A
 
Sujuan Wang, Lei Li, Jianyong Zhang, Xiaochen Yuan and Cheng-Yong Su, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1JM10394F
 
Wei Li, Yang Bai, Weijia Liu, Chang Liu, Zhuhong Yang, Xin Feng, Xiaohua Lu and Kwong-Yu Chan, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1JM10115C
 
Junhong Fu, Huijun Li, Yajuan Mu, Hongwei Hou and Yaoting Fan, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CC10251F
 
Jie Yang, Anna Grzech, Fokko M. Mulder and Theo J. Dingemans, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CC11054C
 
Kenneth E. Maly, Eric Gagnon and James D. Wuest, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CC10866B
 
James J. Henkelis, Colin A. Kilner and Malcolm A. Halcrow, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CC00054C
 
Gang Liu, Jimmy C. Yu, Gao Qing (Max) Lu and Hui-Ming Cheng, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CC10665A
 
Ming-Hua Xie, Xiu-Li Yang and Chuan-De Wu, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CC10461F
 
George E. Kostakis, Luigi Casella, Athanassios K. Boudalis, Enrico Monzani and John C. Plakatouras, New J. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0NJ01009J
 
Saikat Kumar Seth, Debayan Sarkar and Tanusree Kar, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05037K
 
Maofeng Zhang, Aiwu Zhao, Hongyan Guo, Dapeng Wang, Zibao Gan, Henghui Sun, Da Li and Ming Li, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05105A
 
Wenwen Lin, Kai Ding, Zhang Lin, Jiye Zhang, Jiakui Huang and Feng Huang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05122A
 
Ju Wang, Xia Zhu, Yan-Feng Cui, Bao-Long Li and Hai-Yan Li, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00782J
 
Hongchao Ma, Xiangtao Bai and Liqiang Zheng, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05086A
 
Shu Chen, Mark J. Muldoon, Kris Anderson and Pascal André, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05126A
 
Hua-Hong Zou, Yan-Ping He, Liu-Cheng Gui and Fu-Pei Liang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05103B
 
Barbara Leśniewska, Oksana Danylyuk, Kinga Suwinska, Tomasz Wojciechowski and Anthony W. Coleman, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00515K
 
G. Kaupp, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C1CE05085K
 
Elise J. C. de Vries, Demetrius C. Levendis and Hayley A. Reece, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00803F
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)