This week’s CrystEngSelects

Here is this week’s selection of advanced articles of interest to crystal engineers from across the RSC journals.

Articles are chosen from:
ChemComm,
CrystEngComm,
Dalton Transactions,
Journal of Materials Chemistry,
New Journal of Chemistry,
Nanoscale,
Organic & Biomolecular Chemistry.
Peng Guo, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01384F, Paper
 
Nikolay A. Pushkarevsky, Sergey N. Konchenko, Manfred Zabel, Michael Bodensteiner and Manfred Scheer, Dalton Trans., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0DT01587C, Paper
 
Khoa V. Le, Satoshi Aya, Yuji Sasaki, Hyunhee Choi, Fumito Araoka, Kenji Ema, Jozef Mieczkowski, Antal Jakli, Ken Ishikawa and Hideo Takezoe, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0JM04009F, Communication
 
Chang-Yan Cao, Wei Guo, Zhi-Min Cui, Wei-Guo Song and Wei Cai, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0JM03749D, Paper
 
Jianjun Wu, Fuqiang Huang, Xujie Lü, Ping Chen, Dongyun Wan and Fangfang Xu, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0JM03252B, Paper
 
Qian Hou, Yanzhen Zheng, Jian-Feng Chen, Weilie Zhou, Jie Deng and Xia Tao, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0JM03327H, Paper
 
Thomas van Leeuwen, Thomas C. Pijper, Jetsuda Areephong, Ben L. Feringa, Wesley R. Browne and Nathalie Katsonis, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0JM03626A, Paper
 
Seong-Jun Yoon and SooYoung Park, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0JM03711G, Paper
 
Yang Xiaowei, Zeng Yanwei, Mo Leiqing and Han Longxiang, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0JM02689A, Paper
 
Tao Ling, Ming-Ke Wu, Kai-Yang Niu, Jing Yang, Zhi-Ming Gao, Jing Sun and Xi-Wen Du, J. Mater. Chem., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0JM03530K, Paper
 
Xiaotang Lu, Zhongbin Zhuang, Qing Peng and Yadong Li, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC05064D, Communication
 
Zhen-Zhong Lu, Rui Zhang, Yi-Zhi Li, Zi-Jian Guo and He-Gen Zheng, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC05015F, Communication
 
Shigehisa Akine, Sayaka Hotate, Takashi Matsumoto and Tatsuya Nabeshima, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC04998K, Communication
 
Lian-Xu Shi and Chuan-De Wu, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC05074A, Communication
 
Daniel G. Stroppa, Luciano A. Montoro, Armando Beltrán, Tiago G. Conti, Rafael O. da Silva, Juan Andrés, Edson R. Leite and Antonio J. Ramirez, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC04570E, Communication
 
Johannes Forster, Benedikt Rösner, Marat M. Khusniyarov and Carsten Streb, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC05536K, Communication
 
Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Yang-Guang Li, Shun-Li Li, Ya-Qian Lan, Xin-Long Wang, Kui-Zhan Shao, Zhong-Min Su and En-Bo Wang, Chem. Commun., 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CC04343E, Communication
 
T. Shanmugapriya, R. Vinayakan, K. George Thomas and P. Ramamurthy, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00374C, Paper
 
Ruibiao Fu, Shengmin Hu and Xintao Wu, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00791A, Paper
 
Lydia Brelot, Xiao-yu Cao, Jack Harrowfield, Jean-Marie Lehn, Kari Rissanen and Luca Russo, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00814A, Paper
 
Wei Tang, Dongliang Huang, Lili Wu, Chaozhong Zhao, Lingling Xu, Hong Gao, Xitian Zhang and Weibo Wang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00710B, Paper
 
Sen-Tsun Jean and Yung-Chiun Her, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00480D, Paper
 
Liliana Dobrzańska, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00469C, Paper
 
Jing Zhou, Gaoling Zhao, Bin Song and Gaorong Han, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00793E, Paper
 
Yangang Sun, Rujia Zou, Qiwei Tian, Jianghong Wu, Zhigang Chen and Junqing Hu, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00600A, Paper
 
Chia-Hao Lee, Fang-Yi Su, Yi-Hsiu Lin, Chih-Ho Chou and Kwang-Ming Lee, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00610F, Paper
 
Rujia Zou, Junqing Hu, Zhenyu Zhang, Zhigang Chen and Meiyong Liao, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00543F, Paper
 
Hongyu Liu and Qing Yang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00432D, Paper
 
Maria Altamura, Antonio Guidi, Loïc Jierry, Paola Paoli and Patrizia Rossi, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00595A, Paper
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)