Top Ten most-read CrystEngComm articles in December

Read the most-read CrystEngComm articles of December 2010, listed below:

 

Hailong Sun, Haibo Mei, Guanghui An, Jianlin Han and Yi Pan, CrystEngComm, 2011, 13, 734-737
DOI: 10.1039/C0CE00471E
 
Yun Ling, Lei Zhang, Jing Li and Miao Du, CrystEngComm, 2011, 13, 768-770
DOI: 10.1039/C0CE00775G
 
Michael J. Turner, Joshua J. McKinnon, Dylan Jayatilaka and Mark A. Spackman, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00683A
 
Kai Jiang, Lu-Fang Ma, Xiao-Yuan Sun and Li-Ya Wang, CrystEngComm, 2010, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00190B
 
Xiu-Li Wang, Hong-Yan Lin, Bao Mu, Ai-Xiang Tian, Guo-Cheng Liu and Ning-Hai Hu, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00400F
 
Wenzhong Wang, Ya Tu, Pengcheng Zhang and Guling Zhang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00563K
 
Yun-Liang Jiang, Yu-Ling Wang, Jing-Xiang Lin, Qing-Yan Liu, Zhang-Hui Lu, Na Zhang, Jia-Jia-Wei and Li-Qin Li, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00431F
 
Shunshun Xiong, Sujing Wang, Xinjun Tang and Zhiyong Wang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00422G
 
Zuo-Xi Li, Xin Chu, Guang-Hua Cui, Yu Liu, Le Li and Gang-Lin Xue, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00865F
 

To keep up-to-date with all the best crystal engineering research articles, sign up for the journal’s e-alerts here.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)