Archive for the ‘Research Highlights’ Category

Lithium-based Batteries – A collection of articles from Materials Chemistry Frontiers

We are delighted to share with you a collection of articles from Materials Chemistry Frontiers to showcase the exciting and recent developments in the field of Lithium-Based Batteries, including lithium-ion batteries, lithium-sulphur batteries and lithium-air batteries. This collection is free to access till July 19th 2020 .

Reviews


A new generation of energy storage electrode materials constructed from carbon dots
Ji-Shi Wei, Tian-Bing Song, Peng Zhang, Xiao-Qing Niu, Xiao-Bo Chen and Huan-Ming Xiong
Mater. Chem. Front., 2020,4, 729-749
https://doi.org/10.1039/C9QM00554D

Three-dimensional porous carbon materials and their composites as electrodes for electrochemical energy storage systems
Xiaoyang Deng, Jiajun Li, Liying Ma, Junwei Sha and Naiqin Zhao
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2221-2245
https://doi.org/10.1039/C9QM00425D

Antimony-based materials as promising anodes for rechargeable lithium-ion and sodium-ion batteries
Jun He, Yaqing Wei, Tianyou Zhai and Huiqiao Li
Mater. Chem. Front., 2018,2, 437-455
https://doi.org/10.1039/C7QM00480J

Recent progress in Zn-based anodes for advanced lithium ion batteries
Lei Wang, Guanhua Zhang, Quanhui Liu and Huigao Duan
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1414-1435
https://doi.org/10.1039/C8QM00125A

Multifunctional second barrier layers for lithium–sulfur batteries
Wei Fan, Longsheng Zhang and Tianxi Liu
Mater. Chem. Front., 2018,2, 235-252
https://doi.org/10.1039/C7QM00405B

Research articles


Multifunctional ultrasmall-MoS2/graphene composites for high sulfur loading Li–S batteries
Tianyu Tang, Teng Zhang, Lina Zhao, Biao Zhang, Wei Li, Junjie Xu, Long Zhang, Hailong Qiu and Yanglong Hou
Mater. Chem. Front., 2020,4, 1483-1491
https://doi.org/10.1039/D0QM00082E

Cationic covalent organic framework based all-solid-state electrolytes
Zhen Li, Zhi-Wei Liu, Zhen-Jie Mu, Chen Cao, Zeyu Li, Tian-Xiong Wang, Yu Li, Xuesong Ding, Bao-Hang Han and Wei Feng
Mater. Chem. Front., 2020,4, 1164-1173
https://doi.org/10.1039/C9QM00781D

The journey of lithium ions in the lattice of PNb9O25
Haoxiang Yu, Jundong Zhang, Runtian Zheng, Tingting Liu, Na Peng, Yu Yuan, Yufei Liu, Jie Shu and Zhen-Bo Wang
Mater. Chem. Front., 2020,4, 631-637
https://doi.org/10.1039/C9QM00694J

The suppression of lithium dendrites by a triazine-based porous organic polymer-laden PEO-based electrolyte and its application for all-solid-state lithium batteries
N. Angulakshmi, R. Baby Dhanalakshmi, Murugavel Kathiresan, Yingke Zhou and A. Manuel Stephan
Mater. Chem. Front., 2020,4, 933-940
https://doi.org/10.1039/C9QM00707E

A novel ordered hollow spherical nickel silicate–nickel hydroxide composite with two types of morphologies for enhanced electrochemical storage performance
Qiushi Wang, Yifu Zhang, Jinqiu Xiao, Hanmei Jiang, Xiaojuan Li and Changgong Meng
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2090-2101
https://doi.org/10.1039/C9QM00392D

Ultrafine MoO3 nanoparticles embedded in porous carbon nanofibers as anodes for high-performance lithium-ion batteries
Xiu Liu, Yuan Liu, Xiaodong Yan, Jin-Le Lan, Yunhua Yu and Xiaoping Yang
Mater. Chem. Front., 2019,3, 120-126
https://doi.org/10.1039/C8QM00497H

3D hollow reduced graphene oxide foam as a stable host for high-capacity lithium metal anodes
Pengcheng Yao, Qiyuan Chen, Yu Mu, Jie Liang, Xiuqiang Li, Xin Liu, Yang Wang, Bin Zhu and Jia Zhu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 339-343
https://doi.org/10.1039/C8QM00499D

V2(PO4)O/C@CNT hollow spheres with a core–shell structure as a high performance anode material for lithium-ion batteries
Bin Xiao, Wen-hai Zhang, Hai-feng Xia, Zhi-teng Wang, Lin-bo Tang, Chang-sheng An, Zhen-jiang He, Hui Tong and Jun-chao Zheng
Mater. Chem. Front., 2019,3, 456-463
https://doi.org/10.1039/C8QM00619A

Graphene-based Fe-coordinated framework porphyrin as an interlayer for lithium–sulfur batteries
Jin-Lei Qin, Bo-Quan Li, Jia-Qi Huang, Long Kong, Xiang Chen, Hong-Jie Peng, Jin Xie, Ruiping Liu and Qiang Zhang
Mater. Chem. Front., 2019,3, 615-619
https://doi.org/10.1039/C8QM00645H

A 2D/2D graphitic carbon nitride/N-doped graphene hybrid as an effective polysulfide mediator in lithium–sulfur batteries
Junsheng Ma, Mingpeng Yu, Huanyu Ye, Hongquan Song, Dongxue Wang, Yanting Zhao, Wei Gong and Hong Qiu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1807-1815
https://doi.org/10.1039/C9QM00228F

A sandwich-type sulfur cathode based on multifunctional ceria hollow spheres for high-performance lithium–sulfur batteries
Jianwei Wang, Bo Zhou, Hongyang Zhao, Miaomiao Wu, Yaodong Yang, Xiaolei Sun, Donghai Wang and Yaping Du
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1317-1322
https://doi.org/10.1039/C9QM00024K

Synthesis and thermodynamic investigation of MnO nanoparticle anchored N-doped porous carbon as the anode for Li-ion and Na-ion batteries
Ya-Nan Sun, Liangtao Yang, Zhu-Yin Sui, Li Zhao, Mustafa Goktas, Hang-Yu Zhou, Pei-Wen Xiao, Philipp Adelhelm and Bao-Hang Han
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2728-2737
https://doi.org/10.1039/C9QM00599D

An insight into the pyrolysis process of metal–organic framework templates/precursors to construct metal oxide anode materials for lithium-ion batteries
Ang Li, Binbin Qian, Ming Zhong, Yingying Liu, Ze Chang and Xian-He Bu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1398-1405
https://doi.org/10.1039/C9QM00098D

Li4Ti5O12 quantum dot decorated carbon frameworks from carbon dots for fast lithium ion storage
Lin Li, Xinnan Jia, Yu Zhang, Tianyun Qiu, Wanwan Hong, Yunling Jiang, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xianchun Chen and Xiaobo Ji
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1761-1767
https://doi.org/10.1039/C9QM00259F

A general low-temperature synthesis route to polyanionic vanadium phosphate fluoride cathode materials: AVPO4F (A = Li, Na, K) and Na3V2(PO4)2F3
Nicolas Goubard-Bretesché, Erhard Kemnitz and Nicola Pinna
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2164-2174
https://doi.org/10.1039/C9QM00325H

Revisiting and improving the preparation of silicon-based electrodes for lithium-ion batteries: ball milling impact on poly(acrylic acid) polymer binders
Thibaut Chartrel, Mariama Ndour, Véronique Bonnet, Sébastien Cavalaglio, Luc Aymard, Franck Dolhem, Laure Monconduit and Jean-Pierre Bonnet
Mater. Chem. Front., 2019,3, 881-891
https://doi.org/10.1039/C8QM00660A

Arranged redistribution of sulfur species and synergistic mediation of polysulfide conversion in lithium–sulfur batteries by a cactus structure MnO2/carbon nanofiber interlayer
Zhihao Yu, Tianji Gao, TrungHieu Le, Jie Cheng and Ying Yang
Mater. Chem. Front., 2019,3, 948-954
https://doi.org/10.1039/C9QM00022D

Silicon nanoparticle-sandwiched ultrathin MoS2–graphene layers as an anode material for Li-ion batteries
Ujjwala V. Kawade, Anuradha A. Ambalkar, Rajendra P. Panmand, Ramchandra S. Kalubarme, Sunil R. Kadam, Sonali D. Naik, Milind V. Kulkarni and Bharat B. Kale
Mater. Chem. Front., 2019,3, 587-596
https://doi.org/10.1039/C8QM00568K

The formation of yolk–shell structured NiO nanospheres with enhanced lithium storage capacity
Jian Wang, Panpan Su, Jing Zhang, Fangfang Wang, Yali Chen, Hao Liu and Jian Liu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1619-1625
https://doi.org/10.1039/C9QM00328B

Electric field effect in a Co3O4/TiO2 p–n junction for superior lithium-ion storage
Huabin Kong, Chunshuang Yan, Chade Lv, Jian Pei and Gang Chen
Mater. Chem. Front., 2019,3, 909-915
https://doi.org/10.1039/C9QM00007K

A novel lithium-ion hybrid capacitor based on an aerogel-like MXene wrapped Fe2O3 nanosphere anode and a 3D nitrogen sulphur dual-doped porous carbon cathode
Xiao Tang, Hao Liu, Xin Guo, Shijian Wang, Wenjian Wu, Anjon Kumar Mondal, Chengyin Wang and Guoxiu Wang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1811-1821
https://doi.org/10.1039/C8QM00232K

In situ synthesis of Cu2O–CuO–C supported on copper foam as a superior binder-free anode for long-cycle lithium-ion batteries
Xiaoming Lin, Jia Lin, Jiliang Niu, Jinji Lan, R. Chenna Krishna Reddy, Yuepeng Cai, Jincheng Liu and Gang Zhang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 2254-2262
https://doi.org/10.1039/C8QM00366A

Fe/Fe3C@graphitic carbon shell embedded in carbon nanotubes derived from Prussian blue as cathodes for Li–O2 batteries
Yanqing Lai, Yifeng Jiao, Junxiao Song, Kai Zhang, Jie Li and Zhian Zhang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 376-384
https://doi.org/10.1039/C7QM00503B

A novel hierarchical precursor of densely integrated hydroxide nanoflakes on oxide microspheres toward high-performance layered Ni-rich cathode for lithium ion batteries
Yan Li, Xinhai Li, Zhixing Wang, Huajun Guo, Tao Li, Kui Meng and Jiexi Wang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1822-1828
https://doi.org/10.1039/C8QM00326B

In situ TEM study of lithiation into a PPy coated α-MnO2/graphene foam freestanding electrode
Mohammad Akbari Garakani, Sara Abouali, Jiang Cui and Jang-Kyo Kim
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1481-1488
https://doi.org/10.1039/C8QM00153G

Directionally assembled MoS2 with significantly expanded interlayer spacing: a superior anode material for high-rate lithium-ion batteries
Qilin Wei, Min-Rui Gao, Yan Li, Dongtang Zhang, Siyu Wu, Zonghai Chen and Yugang Sun
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1441-1448
https://doi.org/10.1039/C8QM00117K

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Recent research on perovskites for optoelectronics – A collection of articles from Frontiers Journals

We are delighted to share with you a collection of articles from Materials Chemistry Frontiers and Inorganic Chemistry Frontiers to showcase the exciting and recent developments in the field of perovskites for optoelectronic applications, such as perovskite solar cells and photodetectors. This collection is free to access till the 06-July.

 

All-inorganic lead-free perovskites for optoelectronic applications
Xingtao Wang, Taiyang Zhang, Yongbing Lou and Yixin Zhao
Mater. Chem. Front., 2019,3, 365-375
https://doi.org/10.1039/C8QM00611C

 

Arranging strategies for A-site cations: impact on the stability and carrier migration of hybrid perovskite materials
Wei Jian, Ran Jia, Hong-Xing Zhang and Fu-Quan Bai
Inorg. Chem. Front., 2020,7, 1741-1749
https://doi.org/10.1039/D0QI00102C

 

Trap passivation and efficiency improvement of perovskite solar cells by a guanidinium additive
Jiaxu Yao, Hui Wang, Pang Wang, Robert S. Gurney, Akarin Intaniwet, Pipat Ruankham, Supab Choopun, Dan Liu and Tao Wang
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1357-1364
https://doi.org/10.1039/C9QM00112C

 

Highly oriented two-dimensional formamidinium lead iodide perovskites with a small bandgap of 1.51 eV
Jielin Yan, Weifei Fu, Xinqian Zhang, Jiehuan Chen, Weitao Yang, Weiming Qiu, Gang Wu, Feng Liu, Paul Heremans and Hongzheng Chen
Mater. Chem. Front., 2018,2, 121-128
https://doi.org/10.1039/C7QM00472A

 

Facile fabrication of perovskite layers with large grains through a solvent exchange approach
Ying-Ke Ren, Xiao-Qiang Shi, Xi-Hong Ding, Jun Zhu, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhao-Qian Li, Xiao-Xiao Xu, Shang-Feng Yang and Song-Yuan Dai
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 348-353
https://doi.org/10.1039/C7QI00685C

 

Organic hole-transporting materials for 9.32%-efficiency and stable CsPbBr3 perovskite solar cells
Yuanyuan Zhao, Tianshu Liu, Fumeng Ren, Jialong Duan, Yudi Wang, Xiya Yang, Qinghua Li and Qunwei Tang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 2239-2244
https://doi.org/10.1039/C8QM00337H

 

Cs1−xRbxSnI3 light harvesting semiconductors for perovskite photovoltaics
Kenneth P. Marshall, Shuxia Tao, Marc Walker, Daniel S. Cook, James Lloyd-Hughes, Silvia Varagnolo, Anjana Wijesekara, David Walker, Richard I. Walton and Ross A. Hatton
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1515-1522
https://doi.org/10.1039/C8QM00159F

 

Improving the moisture stability of perovskite solar cells by using PMMA/P3HT based hole-transport layers
Soumya Kundu and Timothy L. Kelly
Mater. Chem. Front., 2018,2, 81-89
https://doi.org/10.1039/C7QM00396J

 

CsAg2Sb2I9 solar cells
Zhimin Fang, Shizhe Wang, Shangfeng Yang and Liming Ding
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1690-1693
https://doi.org/10.1039/C8QI00309B

 

A broad-spectral-response perovskite photodetector with a high on/off ratio and high detectivity
Xiaohui Yi, Yisen Wang, Ningli Chen, Zhiwei Huang, Zhenwei Ren, Hui Li, Tao Lin, Cheng Li and Jizheng Wang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1847-1852
https://doi.org/10.1039/C8QM00303C

 

The effect of SrI2 substitution on perovskite film formation and its photovoltaic properties via two different deposition methods
Huanyu Zhang, Rui Li, Mei Zhang and Min Guo
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1354-1364
https://doi.org/10.1039/C8QI00131F

 

Hole-transporting materials based on thiophene-fused arenes from sulfur-mediated thienannulations
Hsing-An Lin, Nobuhiko Mitoma, Lingkui Meng, Yasutomo Segawa, Atsushi Wakamiya and Kenichiro Itami
Mater. Chem. Front., 2018,2, 275-280
https://doi.org/10.1039/C7QM00473G

 

Environmentally friendly, aqueous processed ZnO as an efficient electron transport layer for low temperature processed metal–halide perovskite photovoltaics
Jiaqi Zhang, Maurizio Morbidoni, Keke Huang, Shouhua Feng and Martyn A. McLachlan
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 84-89
https://doi.org/10.1039/C7QI00667E

 

A chemical sensor for CBr4 based on quasi-2D and 3D hybrid organic–inorganic perovskites immobilized on TiO2 films
Pavlos Nikolaou, Anastasia Vassilakopoulou, Dionysios Papadatos, Emmanuel Topoglidis and Ioannis Koutselas
Mater. Chem. Front., 2018,2, 730-740
https://doi.org/10.1039/C7QM00550D

 

A cascade-type electron extraction design for efficient low-bandgap perovskite solar cells based on a conventional structure with suppressed open-circuit voltage loss
Meiyue Liu, Ziming Chen, Zhen Chen, Hin-Lap Yip and Yong Cao
Mater. Chem. Front., 2019,3, 496-504
https://doi.org/10.1039/C8QM00620B

 

A potassium thiocyanate additive for hysteresis elimination in highly efficient perovskite solar cells
Ruxiao Zhang, Minghua Li, Yahuan Huan, Jiahao Xi, Suicai Zhang, Xiaoqin Cheng, Hailin Wu, Wencai Peng, Zhiming Bai and Xiaoqin Yan
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 434-442
https://doi.org/10.1039/C8QI01020J

 

Performance enhancement in up-conversion nanoparticle-embedded perovskite solar cells by harvesting near-infrared sunlight
Dongyu Ma, Yingli Shen, Tongtong Su, Juan Zhao, Naveed Ur Rahman, Zongliang Xie, Feng Shi, Shizhao Zheng, Yi Zhang and Zhenguo Chi
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2058-2065
https://doi.org/10.1039/C9QM00311H

 

Molecular doping of CuSCN for hole transporting layers in inverted-type planar perovskite solar cells
In Su Jin, Ju Ho Lee, Young Wook Noh, Sang Hyun Park and Jae Woong Jung
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 2158-2166
https://doi.org/10.1039/C9QI00557A

 

CsPbI2.69Br0.31 solar cells from low-temperature fabrication
Shizhe Wang, Yong Hua, Mingkui Wang, Fangyang Liu and Liming Ding
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1139-1142
https://doi.org/10.1039/C9QM00168A

 

(1,4-Butyldiammonium)CdBr4: a layered organic–inorganic hybrid perovskite with a visible-blind ultraviolet photoelectric response
Yuyin Wang, Chengmin Ji, Xitao Liu, Shiguo Han, Jing Zhang, Zhihua Sun, Asma Khan and Junhua Luo
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 2450-2455
https://doi.org/10.1039/C8QI00551F

 

Electronic properties of tin iodide hybrid perovskites: effect of indium doping
Keisuke Kobayashi, Hiroyuki Hasegawa, Yukihiro Takahashi, Jun Harada and Tamotsu Inabe
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1291-1295
https://doi.org/10.1039/C7QM00587C

 

Bilayer chlorophyll derivatives as efficient hole-transporting layers for perovskite solar cells
Na Li, Chunxiang Dall’Agnese, Wenjie Zhao, Shengnan Duan, Gang Chen, Shin-ichi Sasaki, Hitoshi Tamiaki, Yoshitaka Sanehira, Tsutomu Miyasaka and Xiao-Feng Wang
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2357-2362
https://doi.org/10.1039/C9QM00377K

 

Step-efficient access to new starburst hole-transport materials with carbazole end-groups for perovskite solar cells via direct C–H/C–Br coupling reactions
Yu-Chieh Chang, Kun-Mu Lee, Chang-Chieh Ting and Ching-Yuan Liu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2041-2045
https://doi.org/10.1039/C9QM00309F

 

High-performance carbon-based perovskite solar cells through the dual role of PC61BM
Weili Fan, Zhe Wei, Zhenyun Zhang, Fazheng Qiu, Chaosheng Hu, Zhichao Li, Minxuan Xu and Junjie Qi
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 2767-2775
https://doi.org/10.1039/C9QI00693A

 

Efficient inverted perovskite solar cells with truxene-bridged PDI trimers as electron transporting materials
Rui Wang, Kui Jiang, Han Yu, Fei Wu, Linna Zhu and He Yan
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2137-2142
https://doi.org/10.1039/C9QM00329K

 

N-Methyl-2-pyrrolidone as an excellent coordinative additive with a wide operating range for fabricating high-quality perovskite films
Fangwen Cheng, Xiaojing Jing, Ruihao Chen, Jing Cao, Juanzhu Yan, Youyunqi Wu, Xiaofeng Huang, Binghui Wu and Nanfeng Zheng
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 2458-2463
https://doi.org/10.1039/C9QI00547A

 

Groove-assisted solution growth of lead bromide perovskite aligned nanowires: a simple method towards photoluminescent materials with guiding light properties
Isabelle Rodriguez, Roberto Fenollosa, Fernando Ramiro-Manzano, Rocío García-Aboal, Pedro Atienzar and Francisco J. Meseguer
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1754-1760
https://doi.org/10.1039/C9QM00210C

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Functional conjugated organic molecules – A collection of articles from Frontiers Journals

We are delighted to share with you a collection of articles from Materials Chemistry Frontiers and Organic Chemistry Frontiers to showcase the key findings and breakthroughs in the field of functional conjugated organic molecules, including the synthesis of the conjugated systems, their properties and applications. This collection is free to access till Jun 19th 2020.

Reviews


Figuration of bowl-shaped π-conjugated molecules: properties and functions
Masaichi Saito, Hiroshi Shinokubo and Hidehiro Sakurai
Mater. Chem. Front., 2018,2, 635-661
https://doi.org/10.1039/C7QM00593H

Design strategies of n-type conjugated polymers for organic thin-film transistors
Ying Sui, Yunfeng Deng, Tian Du, Yibo Shi and Yanhou Geng
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1932-1951
https://doi.org/10.1039/C9QM00382G

Research articles


Modulation of luminescence chromic behaviors and environment-responsive intensity changes by substituents in bis-o-carborane-substituted conjugated molecules
Hiroki Mori, Kenta Nishino, Keisuke Wada, Yasuhiro Morisaki, Kazuo Tanaka and Yoshiki Chujo
Mater. Chem. Front., 2018,2, 573-579
https://doi.org/10.1039/C7QM00486A

Enhancement of intra- and inter-molecular π-conjugated effects for a non-fullerene acceptor to achieve high-efficiency organic solar cells with an extended photoresponse range and optimized morphology
Ning Wang, Lingling Zhan, Shuixing Li, Minmin Shi, Tsz-Ki Lau, Xinhui Lu, Rafi Shikler, Chang-Zhi Li and Hongzheng Chen
Mater. Chem. Front., 2018,2, 2006-2012
https://doi.org/10.1039/C8QM00318A

One-step rapid synthesis of π-conjugated large oligomers via C–H activation coupling
Shi-Yong Liu, Di-Gang Wang, Ai-Guo Zhong and He-Rui Wen
Org. Chem. Front., 2018,5, 653-661
https://doi.org/10.1039/C7QO00960G

Folate-conjugated and pH-triggered doxorubicin and paclitaxel co-delivery micellar system for targeted anticancer drug delivery
Lijing Niu, Feiyan Zhu, Bowen Li, Lingling Zhao, Hongze Liang, Yinghua Yan and Hui Tan
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1529-1538
https://doi.org/10.1039/C8QM00217G

Influence of catalytic systems in Stille polymerization on the electrochromic performance of diketopyrrolopyrrole-based conjugated polymers
Wei Teng Neo, Qun Ye, Zugui Shi, Soo-Jin Chua and Jianwei Xu
Mater. Chem. Front., 2018,2, 331-337
https://doi.org/10.1039/C7QM00377C

Highly efficient transformation of linear poly(phenylene ethynylene)s into zigzag-shaped π-conjugated microporous polymers through boron-mediated alkyne benzannulation
Yoshiaki Shoji, Minsu Hwang, Haruka Sugiyama, Fumitaka Ishiwari, Kumiko Takenouchi, Ryota Osuga, Junko N. Kondo, Shigenori Fujikawa and Takanori Fukushima
Mater. Chem. Front., 2018,2, 807-814
https://doi.org/10.1039/C7QM00582B

Conjugated molecular dyads with diketopyrrolopyrrole-based conjugated backbones for single-component organic solar cells
Dongdong Xia, Fan Yang, Junyu Li, Cheng Li and Weiwei Li
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1565-1573
https://doi.org/10.1039/C9QM00238C

Preparation of bright-emissive hybrid materials based on light-harvesting POSS having radially integrated luminophores and commercial π-conjugated polymers
Masayuki Gon, Keita Sato, Keigo Kato, Kazuo Tanaka and Yoshiki Chujo
Mater. Chem. Front., 2019,3, 314-320
https://doi.org/10.1039/C8QM00518D

Fused donor–acceptor π-conjugated diazatruxenones: synthesis and electronic properties
Angela Benito-Hernández, Mardia T. El-Sayed, Juan T. López Navarrete, M. Carmen Ruiz Delgado and Berta Gómez-Lor
Org. Chem. Front., 2018,5, 1748-1755
https://doi.org/10.1039/C8QO00122G

Orthogonally arranged tripyrrin–BODIPY conjugates with an “edge to plane” mode
Chun-Liang Hou, Yuhang Yao, Da Wang, Jing Zhang and Jun-Long Zhang
Org. Chem. Front., 2019,6, 2266-2274
https://doi.org/10.1039/C9QO00445A

Near-infrared light-induced shape memory, self-healable and anti-bacterial elastomers prepared by incorporation of a diketopyrrolopyrrole-based conjugated polymer
Yaling Zhang, Shiwei Zhou, Kok Chan Chong, Shaowei Wang and Bin Liu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 836-841
https://doi.org/10.1039/C9QM00104B

Increased conjugated backbone twisting to improve carbonylated-functionalized polymer photovoltaic performance
Tao Zhang, Cunbin An, Kangqiao Ma, Kaihu Xian, Changguo Xue, Shaoqing Zhang, Bowei Xu and Jianhui Hou
Org. Chem. Front., 2020,7, 261-266
https://doi.org/10.1039/C9QO01251F

Pyridine-terminated low gap π-conjugated oligomers: design, synthesis, and photophysical response to protonation and metalation
Asmerom O. Weldeab, Lei Li, Seda Cekli, Khalil A. Abboud, Kirk S. Schanze and Ronald K. Castellano
Org. Chem. Front., 2018,5, 3170-3177
https://doi.org/10.1039/C8QO00963E

Molecular modulation of fluorene-dibenzothiophene-S,S-dioxide-based conjugated polymers for enhanced photoelectrochemical water oxidation under visible light
Chunhui Dai, Xuezhong Gong, Xianglin Zhu, Can Xue and Bin Liu
Mater. Chem. Front., 2018,2, 2021-2025
https://doi.org/10.1039/C8QM00275D

Helicene-derived aggregation-induced emission conjugates with highly tunable circularly polarized luminescence
Chengshuo Shen, Fuwei Gan, Guoli Zhang, Yongle Ding, Jinghao Wang, Ruibin Wang, Jeanne Crassous and Huibin Qiu
Mater. Chem. Front., 2020,4, 837-844
https://doi.org/10.1039/C9QM00652D

Electrochemical doping engineering tuning of the thermoelectric performance of a π-conjugated free-standing poly(thiophene-furan) thin-film
Wenqian Yao, Lanlan Shen, Peipei Liu, Congcong Liu, Jingkun Xu, Qinglin Jiang, Guoqiang Liu, Guangming Nie and Fengxing Jiang
Mater. Chem. Front., 2020,4, 597-604
https://doi.org/10.1039/C9QM00542K

Conjugated oligomers with alternating heterocycles from a single monomer: synthesis and demonstration of electroluminescence
Sara Urrego-Riveros, Matthias Bremer, Jonas Hoffmann, Anne Heitmann, Thibault Reynaldo, Janek Buhl, Paul J. Gates, Frank D. Sönnichsen, Muriel Hissler, Martina Gerken and Anne Staubitz
Org. Chem. Front., 2019,6, 3636-3643
https://doi.org/10.1039/C9QO00947G

The synthesis and properties of a new class of π-expanded diketopyrrolopyrrole analogs and conjugated polymers
Yazhou Wang, Yuchun Xu, Mahesh Kumar Ravva, Yaping Yu, Mingfei Xiao, Xiang Xue, Xinru Yang, Yongming Chen, Zhengke Li and Wan Yue
Org. Chem. Front., 2019,6, 2974-2980
https://doi.org/10.1039/C9QO00645A

Wave-packet multi-scale simulations based on a non-linear tight-binding Hamiltonian for carrier transport in π-conjugated polymers
Tomofumi Tada
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1351-1359
https://doi.org/10.1039/C7QM00591A

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Materials chemistry research for field effect transistors

We are delighted to share with you a collection of articles from Materials Chemistry Frontiers to highlight the recent progress in the materials for field effect transistors.

All highlighted articles are free to read.

 Research articles

High-performance organic field-effect transistors based on organic single crystal microribbons fabricated by an in situ annealing method
Ji Zhang, Zhaoguang Li, Weifeng Zhang, Man Shing Wong and Gui Yu
Mater. Chem. Front., 2018,2, 2026-2031
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00385H

6,6′-Diaryl-substituted biazulene diimides for solution-processable high-performance n-type organic semiconductors
Hanshen Xin, Jing Li, Congwu Ge, Xiaodi Yang, Tianrui Xue and Xike Gao
Mater. Chem. Front., 2018,2, 975-985
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00047F

Influence of the gate bias stress on the stability of n-type organic field-effect transistors based on dicyanovinylene–dihydroindenofluorene semiconductors
S. Bebiche, P. A. Cisneros-Perez, T. Mohammed-Brahim, M. Harnois, J. Rault-Berthelot, C. Poriel and E. Jacques
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1631-1641
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00193F

The lower rather than higher density charge carrier determines the NH3-sensing nature and sensitivity of ambipolar organic semiconductors
Yanli Chen, Xia Kong, Guifen Lu, Dongdong Qi, Yanling Wu, Xiyou Li, Marcel Bouvet, Daofeng Sun and Jianzhuang Jiang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1009-1016
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00607A

Halogenated conjugated molecules for ambipolar field-effect transistors and non-fullerene organic solar cells
Fan Yang, Cheng Li, Wenbin Lai, Andong Zhang, Hui Huang and Weiwei Li
Mater. Chem. Front., 2017,1, 1389-1395
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00025A

Synthesis and properties of a series of quinoxaline-based copolymers: an example to understand the effect of the structure of the mainchain and sidechain on the charge transport ability of the polymers
Dugang Chen, Cheng Zhong, Yan Zhao, Yunqi Liu and Jingui Qin
Mater. Chem. Front., 2017,1, 2085-2093
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00229G

Charge mobility enhancement for diketopyrrolopyrrole-based conjugated polymers by partial replacement of branching alkyl chains with linear ones
Jing Ma, Zitong Liu, Zhijie Wang, Yizhou Yang, Guanxin Zhang, Xisha Zhang and Deqing Zhang
Mater. Chem. Front., 2017,1, 2547-2553
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00307B

Phase separation and electrical performance of bithienopyrroledione polymer semiconductors embedded in insulating polymers
Linjing Tang, Pan He, Xiaolan Qiao, Qun Qian and Hongxiang Li
Mater. Chem. Front., 2017,1, 2265-2270
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00261K

Novel vinylene-bridged donor–acceptor copolymers: synthesis, characterization, properties and effect of cyano substitution
Congyuan Wei, Jiabin Zou, Weifeng Zhang, Jianyao Huang, Dong Gao, Liping Wang, Yi Liao and Gui Yu
Mater. Chem. Front., 2017,1, 2103-2110
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00236J

Dithieno[3,2-a:3′,2′-j][5,6,11,12]chrysene diimides and their molecular energy level regulation
Xueqian Zhao, Congwu Ge, Xiaodi Yang and Xike Gao
Mater. Chem. Front., 2017,1, 1635-1640
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00030H

Synthesis of bithiazole-based semiconducting polymers via Cu-catalysed aerobic oxidative coupling
Alanna Faradhiyani, Qiao Zhang, Keisuke Maruyama, Junpei Kuwabara, Takeshi Yasuda and Takaki Kanbara
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1306-1309
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00584A

 Reviews

Design and effective synthesis methods for high-performance polymer semiconductors in organic field-effect transistors
Longxian Shi, Yunlong Guo, Wenping Hu and Yunqi Liu
Mater. Chem. Front., 2017,1, 2423-2456
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00169J

Recent progress in interface engineering of organic thin film transistors with self-assembled monolayers
Danqing Liu and Qian Miao
Mater. Chem. Front., 2018,2, 11-21
http://dx.doi.org/10.1039/C7QM00279C

Rhenium dichalcogenides (ReX2, X = S or Se): an emerging class of TMDs family
Muhammad Hafeez, Lin Gan, Arshad Saleem Bhatti and Tianyou Zhai
Mater. Chem. Front., 2017,1, 1917-1932
http://dx.doi.org/10.1039/C6QM00373G

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)