Archive for the ‘Hot articles’ Category

HOT articles in October 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of October 2019!

You can access these publications for free till 31st December 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Copper surface doping to improve the structure and surface properties of manganese-rich cathode materials for sodium ion batteries
Tao Chen, Weifang Liu, Yi Zhuo, Hang Hu, Jing Guo, Yaochi Liu, Jun Yan and Kaiyu Liu
Mater. Chem. Front., 2019, 3, 2374-2379
https://doi.org/10.1039/C9QM00522F

Zeolite-confined carbon dots: tuning thermally activated delayed fluorescence emission via energy transfer
Hongyue Zhang, Jiancong Liu, Bolun Wang, Kaikai Liu, Guangrui Chen, Xiaowei Yu, Jiyang Li and Jihong Yu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00549H

Design and performance study of high efficiency/low efficiency roll-off/high CRI hybrid WOLEDs based on aggregation-induced emission materials as fluorescent emitters
Zeng Xu, Jiabao Gu, Jian Huang, Chengwei Lin, Yuanzhao Li, Dezhi Yang, Xianfeng Qiao, Anjun Qin, Zujin Zhao, Ben Zhong Tang and Dongge Ma
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00539K

A polymorphic fluorescent material with strong solid state emission and multi-stimuli-responsive properties
Ji-Yu Zhu, Chun-Xiang Li, Peng-Zhong Chen, Zhiwei Ma, Bo Zou, Li-Ya Niu, Ganglong Cui and Qing-Zheng Yang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00518H

Carbonized polymer dots/TiO2 photonic crystal heterostructures with enhanced light harvesting and charge separation for efficient and stable photocatalysis
Yue Zhao, Qingsen Zeng, Tanglue Feng, Chunlei Xia, Chongming Liu, Fan Yang, Kai Zhang and Bai Yang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00556K

Anion replacement in silver chlorobromide nanocubes: two distinct hollowing mechanisms
Sasitha C. Abeyweera, Shea Stewart and Yugang Sun
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00544G

Tuning aggregation-induced emission nanoparticle properties under thin film formation
Javad Tavakoli, Scott Pye, A. H. M. Mosinul Reza, Ni Xie, Jian Qin, Colin L. Raston, Ben Zhong Tang and Youhong Tang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00585D

Push–pull type quinoidal perylene showing solvent polarity dependent diradical character and negative solvatochromism
Wangdong Zeng and Jishan Wu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00566H

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in September 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of September 2019!

You can access these publications for free till 30th November 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Self-assembled binary multichromophore dendrimers with enhanced electro-optic coefficients and alignment stability
Huajun Xu, Jianpeng Liu, Jun Liu, Canwen Yu, Zhaofen Zhai, Gangzhi Qin and Fenggang Liu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00508K

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in August 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of August 2019!

You can access these publications for free till 31st October 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

On-site visual discrimination of transgenic food by water-soluble DNA-binding AIEgens
Zhe Jiao, Zongning Guo, Xuelin Huang, Hongbo Fan, Miao Zhao, Dianming Zhou, Xiaolei Ruan, Pengfei Zhang, Sixing Zhou and Ben Zhong Tang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00279K

 

Design of a novel scandium silicate based blue-emitting phosphor with high efficiency and robust thermal stability for warm WLEDs and field emission displays
Qiang Zhang, Xicheng Wang, Zuobin Tang and Yuhua Wang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00370C

 

Flexible control of excited state transition under pressure/temperature: distinct stimuli-responsive behaviours of two ESIPT polymorphs
Aisen Li, Hao Liu, Chongping Song, Yijia Geng, Shuping Xu, Hongyu Zhang, Houyu Zhang, Haining Cui and Weiqing Xu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00395A

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in July 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of July 2019!

You can access these publications for free till 30th September 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 


Tunable circularly polarized luminescence from molecular assemblies of chiral AIEgens

Fengyan Song, Yanhua Cheng, Qiuming Liu, Zijie Qiu, Jacky W. Y. Lam, Liangbin Lin, Fafu Yang and Ben Zhong Tang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00332K

Optimization of oxygen evolution dynamics on RuO2 via controlling of spontaneous dissociation equilibrium
Yu Sun, Long Yuan, Zhongyuan Liu, Qiao Wang, Keke Huang and Shouhua Feng
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00346K

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in June 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of June 2019!

You can access these publications for free till 31st August 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 


Ultrathin 2D Cu-porphyrin MOF nanosheets as a heterogeneous catalyst for styrene oxidation

Yawen Xiao, Wenxiao Guo, Huanhuan Chen, Hongfeng Li, Xiujie Xu, Peng Wu, Yu Shen, Bing Zheng, Fengwei Huo and Wei David Wei
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00201D

A versatile ethanolic approach to metal aerogels (Pt, Pd, Au, Ag, Cu and Co)
Maximilian Georgi, Benjamin Klemmed, Albrecht Benad and Alexander Eychmüller
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00193J

Li4Ti5O12 quantum dot decorated carbon frameworks from carbon dots for fast lithium ion storage
Lin Li, Xinnan Jia, Yu Zhang, Tianyun Qiu, Wanwan Hong, Yunling Jiang, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xianchun Chen and Xiaobo Ji
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00259F

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in May 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of May 2019!

You can access these publications for free till 31st July 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

AliBu3: unprecedented main-group metal catalyst for helical sense-selective polymerization of chiral aryl isocyanides and copolymerization with achiral aryl isocyanides
Xiaolu Wu,Xinwen Yan,Zhi Yang, Shaowen Zhang, Xiaofang Li,Yuping Dong and Junge Zhi
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1192-1198
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00218A

A fluorescence and photoactivity dual-activatable prodrug with self-synergistic magnification of the anticancer effect
Jun Li,Xiang Ni,Jingtian Zhang, Yong Liang, Zhiyuan Gao,Xiaoyan Zhang,Donghui Zheng and Dan Ding
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00081J

An insight into the pyrolysis process of metal–organic framework templates/precursors to construct metal oxide anode materials for lithium-ion batteries
Ang Li, Binbin Qian, Ming Zhong,Yingying Liu, Ze Chang and Xian-He Bu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00098D

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in April 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of April 2019!

You can access these publications for free till 30th June 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Exploring the microscopic mechanism of pseudocapacitance with electronic structures in monolayer 1T-MoS2 electrodes for supercapacitors
Zhenzhou Zhang, Maokun Wu, Lijing Wang, Jin Wang, Yahui Cheng, Luyan Li, Hong Dong, Hui Liu, Zhanglian Hong, Kyeongjae Cho, Feng Lu, Weichao Wang and Wei-Hua Wang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00060G

Fluorescent thermometer based on a quinolinemalononitrile copolymer with aggregation-induced emission characteristics
Jinfeng Yang, Kaizhi Gu, Chuanxing Shi, Meng Li, Ping Zhao and Wei-Hong Zhu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00147F

Heavy atom-free semiconducting polymer with high singlet oxygen quantum yield for prostate cancer synergistic phototherapy
Jian Shen, Jianjiao Chen, Zhen Ke, Dengfeng Zou, Liguo Sun and Jianhua Zou
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00158A

Drastic photoluminescence modulation of an organic molecular crystal with high pressure
Junjie Guan, Chunfang Zhang, Dexiang Gao, Xingyu Tang, Xiao Dong, Xiaohuan Lin, Yajie Wang, Xinxin Wang, Lin Wang, Hyun Hwi Lee, Jialiang Xu, Haiyan Zheng, Kuo Li and Ho-kwang Mao
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00082H

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in March 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of March 2019!

You can access these publications for free till 31st May 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Antibacterial supramolecular polymers constructed via self-sorting: promoting antibacterial performance and controllable degradation
Yuchong Yang, Hao Hu, Linghui Chen, Haotian Bai, Shu Wang, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00028C

In situ construction of graphdiyne/CuS heterostructures for efficient hydrogen evolution reaction
Guodong Shi, Zixiong Fan, Lili Du, Xinliang Fu, Changming Dong, Wei Xie, Dongbing Zhao, Mei Wang and Mingjian Yuan
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00064J

Boosting the performance of sky-blue fluorescent OLEDs based on DPA-containing electron-transporting materials with a “V-shaped layout of triplet energy levels”
Shaofeng Ye, Runda Guo, Songpo Xiang, Qing Zhang, Xialei Lv, Wei Liu, Lianwei Fan, Panpan Leng, Shuaiqiang Sun and Lei Wang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00673C


Electrodepositing Pd on NiFe layered double hydroxide for improved water electrolysis
Jinxue Guo, Jikang Sun, Yanfang Sun, Qingyun Liu and Xiao Zhang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00052F

A series of red iridium(III) complexes using flexible dithiocarbamate derivatives as ancillary ligands for highly efficient phosphorescent OLEDs
Guang-Zhao Lu, Ruixia Wu, Liang Liu, Liang Zhou, You-Xuan Zheng, Wen-Wei Zhang, Jing-Lin Zuo and Hongjie Zhang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00088G

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in February 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of February 2019!

You can access these publications for free till 30th April 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Biodegradable metallic bone implants
Cijun Shuai, Sheng Li, Shuping Peng, Pei Feng, Yuxiao Lai and Chengde Gao
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00507A

The design of Janus black phosphorus quantum dots@metal–organic nanoparticles for simultaneously enhancing environmental stability and photodynamic therapy efficiency
Da Zhang, Ziguo Lin, Shanyou Lan, Haiyan Sun, Yongyi Zeng and Xiaolong Liu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00623G

Biocompatible small organic molecule phototheranostics for NIR-II fluorescence/photoacoustic imaging and simultaneous photodynamic/photothermal combination therapy
Qi Wang, Bing Xia, Jingzeng Xu, Xinrui Niu, Jie Cai, Qingming Shen, Wenjun Wang, Wei Huang and Quli Fan
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00036D

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in January 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of January 2019!

You can access these publications for free till 30th March 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

3D hollow reduced graphene oxide foam as a stable host for high-capacity lithium metal anodes
Pengcheng Yao, Qiyuan Chen, Yu Mu, Jie Liang, Xiuqiang Li, Xin Liu, Yang Wang, Bin Zhu and Jia Zhu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 339-343
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00499D

 

Development and reactive oxygen-species scavenging activity of a new chemical hydrogen-generating system, CaMg2-hydroxypropyl cellulose-citric acid, prepared using Laves-phase CaMg2 and its relationship to chemical hardness
Shigeki Kobayashi, Kazuyoshi Chiba and Takashi Tomie
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00488A

 

Luminescent solar concentrators: boosted optical efficiency by polymer dielectric mirrors
G. Iasilli, R. Francischello, P. Lova, S. Silvano, A. Surace, G. Pesce, M. Alloisio, M. Patrini, M. Shimizu, D. Comoretto and A. Pucci
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00595H

 

Hypersonic poration of supported lipid bilayers
Yao Lu, Jurriaan Huskens, Wei Pang and Xuexin Duan
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00589C

 

Highly-efficient semi-transparent organic solar cells utilising non-fullerene acceptors with optimised multilayer MoO3/Ag/MoO3 electrodes
Guangjun Sun, Munazza Shahid, Zhuping Fei, Shenda Xu, Flurin D. Eisner, Thomas D. Anthopolous, Martyn A. McLachlan and Martin Heeney
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00610E

 

Alkoxythiophene and alkylthiothiophene π-bridges enhance the performance of A–D–A electron acceptors
Lei Zhang, Ke Jin, Zuo Xiao, Xingzhu Wang, Tao Wang, Chenyi Yi and Liming Ding
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00647D

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)