Recent research on perovskites for optoelectronics – A collection of articles from Frontiers Journals

By .

We are delighted to share with you a collection of articles from Materials Chemistry Frontiers and Inorganic Chemistry Frontiers to showcase the exciting and recent developments in the field of perovskites for optoelectronic applications, such as perovskite solar cells and photodetectors. This collection is free to access till the 06-July.

 

All-inorganic lead-free perovskites for optoelectronic applications
Xingtao Wang, Taiyang Zhang, Yongbing Lou and Yixin Zhao
Mater. Chem. Front., 2019,3, 365-375
https://doi.org/10.1039/C8QM00611C

 

Arranging strategies for A-site cations: impact on the stability and carrier migration of hybrid perovskite materials
Wei Jian, Ran Jia, Hong-Xing Zhang and Fu-Quan Bai
Inorg. Chem. Front., 2020,7, 1741-1749
https://doi.org/10.1039/D0QI00102C

 

Trap passivation and efficiency improvement of perovskite solar cells by a guanidinium additive
Jiaxu Yao, Hui Wang, Pang Wang, Robert S. Gurney, Akarin Intaniwet, Pipat Ruankham, Supab Choopun, Dan Liu and Tao Wang
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1357-1364
https://doi.org/10.1039/C9QM00112C

 

Highly oriented two-dimensional formamidinium lead iodide perovskites with a small bandgap of 1.51 eV
Jielin Yan, Weifei Fu, Xinqian Zhang, Jiehuan Chen, Weitao Yang, Weiming Qiu, Gang Wu, Feng Liu, Paul Heremans and Hongzheng Chen
Mater. Chem. Front., 2018,2, 121-128
https://doi.org/10.1039/C7QM00472A

 

Facile fabrication of perovskite layers with large grains through a solvent exchange approach
Ying-Ke Ren, Xiao-Qiang Shi, Xi-Hong Ding, Jun Zhu, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhao-Qian Li, Xiao-Xiao Xu, Shang-Feng Yang and Song-Yuan Dai
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 348-353
https://doi.org/10.1039/C7QI00685C

 

Organic hole-transporting materials for 9.32%-efficiency and stable CsPbBr3 perovskite solar cells
Yuanyuan Zhao, Tianshu Liu, Fumeng Ren, Jialong Duan, Yudi Wang, Xiya Yang, Qinghua Li and Qunwei Tang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 2239-2244
https://doi.org/10.1039/C8QM00337H

 

Cs1−xRbxSnI3 light harvesting semiconductors for perovskite photovoltaics
Kenneth P. Marshall, Shuxia Tao, Marc Walker, Daniel S. Cook, James Lloyd-Hughes, Silvia Varagnolo, Anjana Wijesekara, David Walker, Richard I. Walton and Ross A. Hatton
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1515-1522
https://doi.org/10.1039/C8QM00159F

 

Improving the moisture stability of perovskite solar cells by using PMMA/P3HT based hole-transport layers
Soumya Kundu and Timothy L. Kelly
Mater. Chem. Front., 2018,2, 81-89
https://doi.org/10.1039/C7QM00396J

 

CsAg2Sb2I9 solar cells
Zhimin Fang, Shizhe Wang, Shangfeng Yang and Liming Ding
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1690-1693
https://doi.org/10.1039/C8QI00309B

 

A broad-spectral-response perovskite photodetector with a high on/off ratio and high detectivity
Xiaohui Yi, Yisen Wang, Ningli Chen, Zhiwei Huang, Zhenwei Ren, Hui Li, Tao Lin, Cheng Li and Jizheng Wang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1847-1852
https://doi.org/10.1039/C8QM00303C

 

The effect of SrI2 substitution on perovskite film formation and its photovoltaic properties via two different deposition methods
Huanyu Zhang, Rui Li, Mei Zhang and Min Guo
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1354-1364
https://doi.org/10.1039/C8QI00131F

 

Hole-transporting materials based on thiophene-fused arenes from sulfur-mediated thienannulations
Hsing-An Lin, Nobuhiko Mitoma, Lingkui Meng, Yasutomo Segawa, Atsushi Wakamiya and Kenichiro Itami
Mater. Chem. Front., 2018,2, 275-280
https://doi.org/10.1039/C7QM00473G

 

Environmentally friendly, aqueous processed ZnO as an efficient electron transport layer for low temperature processed metal–halide perovskite photovoltaics
Jiaqi Zhang, Maurizio Morbidoni, Keke Huang, Shouhua Feng and Martyn A. McLachlan
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 84-89
https://doi.org/10.1039/C7QI00667E

 

A chemical sensor for CBr4 based on quasi-2D and 3D hybrid organic–inorganic perovskites immobilized on TiO2 films
Pavlos Nikolaou, Anastasia Vassilakopoulou, Dionysios Papadatos, Emmanuel Topoglidis and Ioannis Koutselas
Mater. Chem. Front., 2018,2, 730-740
https://doi.org/10.1039/C7QM00550D

 

A cascade-type electron extraction design for efficient low-bandgap perovskite solar cells based on a conventional structure with suppressed open-circuit voltage loss
Meiyue Liu, Ziming Chen, Zhen Chen, Hin-Lap Yip and Yong Cao
Mater. Chem. Front., 2019,3, 496-504
https://doi.org/10.1039/C8QM00620B

 

A potassium thiocyanate additive for hysteresis elimination in highly efficient perovskite solar cells
Ruxiao Zhang, Minghua Li, Yahuan Huan, Jiahao Xi, Suicai Zhang, Xiaoqin Cheng, Hailin Wu, Wencai Peng, Zhiming Bai and Xiaoqin Yan
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 434-442
https://doi.org/10.1039/C8QI01020J

 

Performance enhancement in up-conversion nanoparticle-embedded perovskite solar cells by harvesting near-infrared sunlight
Dongyu Ma, Yingli Shen, Tongtong Su, Juan Zhao, Naveed Ur Rahman, Zongliang Xie, Feng Shi, Shizhao Zheng, Yi Zhang and Zhenguo Chi
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2058-2065
https://doi.org/10.1039/C9QM00311H

 

Molecular doping of CuSCN for hole transporting layers in inverted-type planar perovskite solar cells
In Su Jin, Ju Ho Lee, Young Wook Noh, Sang Hyun Park and Jae Woong Jung
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 2158-2166
https://doi.org/10.1039/C9QI00557A

 

CsPbI2.69Br0.31 solar cells from low-temperature fabrication
Shizhe Wang, Yong Hua, Mingkui Wang, Fangyang Liu and Liming Ding
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1139-1142
https://doi.org/10.1039/C9QM00168A

 

(1,4-Butyldiammonium)CdBr4: a layered organic–inorganic hybrid perovskite with a visible-blind ultraviolet photoelectric response
Yuyin Wang, Chengmin Ji, Xitao Liu, Shiguo Han, Jing Zhang, Zhihua Sun, Asma Khan and Junhua Luo
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 2450-2455
https://doi.org/10.1039/C8QI00551F

 

Electronic properties of tin iodide hybrid perovskites: effect of indium doping
Keisuke Kobayashi, Hiroyuki Hasegawa, Yukihiro Takahashi, Jun Harada and Tamotsu Inabe
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1291-1295
https://doi.org/10.1039/C7QM00587C

 

Bilayer chlorophyll derivatives as efficient hole-transporting layers for perovskite solar cells
Na Li, Chunxiang Dall’Agnese, Wenjie Zhao, Shengnan Duan, Gang Chen, Shin-ichi Sasaki, Hitoshi Tamiaki, Yoshitaka Sanehira, Tsutomu Miyasaka and Xiao-Feng Wang
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2357-2362
https://doi.org/10.1039/C9QM00377K

 

Step-efficient access to new starburst hole-transport materials with carbazole end-groups for perovskite solar cells via direct C–H/C–Br coupling reactions
Yu-Chieh Chang, Kun-Mu Lee, Chang-Chieh Ting and Ching-Yuan Liu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2041-2045
https://doi.org/10.1039/C9QM00309F

 

High-performance carbon-based perovskite solar cells through the dual role of PC61BM
Weili Fan, Zhe Wei, Zhenyun Zhang, Fazheng Qiu, Chaosheng Hu, Zhichao Li, Minxuan Xu and Junjie Qi
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 2767-2775
https://doi.org/10.1039/C9QI00693A

 

Efficient inverted perovskite solar cells with truxene-bridged PDI trimers as electron transporting materials
Rui Wang, Kui Jiang, Han Yu, Fei Wu, Linna Zhu and He Yan
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2137-2142
https://doi.org/10.1039/C9QM00329K

 

N-Methyl-2-pyrrolidone as an excellent coordinative additive with a wide operating range for fabricating high-quality perovskite films
Fangwen Cheng, Xiaojing Jing, Ruihao Chen, Jing Cao, Juanzhu Yan, Youyunqi Wu, Xiaofeng Huang, Binghui Wu and Nanfeng Zheng
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 2458-2463
https://doi.org/10.1039/C9QI00547A

 

Groove-assisted solution growth of lead bromide perovskite aligned nanowires: a simple method towards photoluminescent materials with guiding light properties
Isabelle Rodriguez, Roberto Fenollosa, Fernando Ramiro-Manzano, Rocío García-Aboal, Pedro Atienzar and Francisco J. Meseguer
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1754-1760
https://doi.org/10.1039/C9QM00210C

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)