Archive for the ‘Hot articles’ Category

Hot Article in October 2019

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of October 2019!

You can access these publications for free till 31st December 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

A novel multifunction photochromic metal–organic framework for rapid ultraviolet light detection, amine-selective sensing and inkless and erasable prints
Li Li, Zu-Ming Tu, Yang Hua, Xiao-Nan Li, Hai-Yu Wang and Hong Zhang
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI01037H

In situ formation of porous LiCuVO4/LiVO3/C nanotubes as a high-capacity anode material for lithium ion batteries
Rong Cui, Jiande Lin, Xinxin Cao, Pengfei Hao, Xuefang Xie, Shuang Zhou, Yaping Wang, Shuquan Liang and Anqiang Pan
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI01040H

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot Article in September 2019

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of September 2019!

You can access these publications for free till 30th November 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Sn nanocrystals embedded in porous TiO2/C with improved capacity for sodium-ion batteries
Wei Xu, Lingjun Kong, Hui Huang, Ming Zhong, Yingying Liu and Xian-He Bu
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00789J

An Fe2O3 nanoparticle-reduced graphene oxide composite for ambient electrocatalytic N2 reduction to NH3
Jian Li, Xiaojuan Zhu, Ting Wang, Yonglan Luo and Xuping Sun
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00968J

Defective crystalline molybdenum phosphides as bifunctional catalysts for hydrogen evolution and hydrazine oxidation reactions during water splitting
Yan Gao, Qiang Wang, Ting He, Jun-Ye Zhang, Hao Sun, Bin Zhao, Bao Yu Xia, Ya Yan and Yuan Chen
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI01005J

A new cluster-based chalcogenide zeolite analogue with a large inter-cluster bridging angle
Mingjun Xia, Fei Liang, Xianghe Meng, Yonggang Wang and Zheshuai Lin
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI01051C

Characterization and high piezoelectric performance of Pb(Fe1/2Nb1/2)O3–Pb(In1/2Nb1/2)O3–PbTiO3 ternary ceramics
Guanyu Zhu, Hui Liu, Shengdong Sun, Botao Gao and Jun Chen
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI01022J

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in August 2019

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT article of August 2019!

You can access these publications for free till 31st October 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Nanostructured morphology control and phase transition of zeolitic imidazolate frameworks as an ultra-high performance adsorbent for water purification
Chengyuan Yang, Wentao Zhang, Jing Wang, Sihang Li, Xinnan Liu, Leina Dou, Tianli Yue, Jing Sun and Jianlong Wang
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00851A

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in July 2019

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of July 2019!

You can access these publications for free till 30th September 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

A study of crack formation and propagation in LaZrCeO/YSZ thermal barrier coatings at different temperatures
Zaoyu Shen, Limin He, Rende Mu, Zhenhua Xu and Guanghong Huang
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00580C

Hollow multi-shell structured SnO2 with enhanced performance for ultraviolet photodetectors
Meng Li, Dan Mao, Jiawei Wan, Fakun Wang, Tianyou Zhai and Dan Wang
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00490D

Intrinsic zero thermal expansion in cube cyanurate K6Cd3(C3N3O3)4
Mingjun Xia, Fei Liang, Xianghe Meng, Yonggang Wang and Zheshuai Lin
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00709A

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in May 2019

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of May 2019!

You can access these publications for free till 31 July 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

Selective edge etching to improve the rate capability of Prussian blue analogues for sodium ion batteries
Youhuan Zhu, Bingxue Wang, Qingmeng Gan, Yanfang Wang, Zhengyu Wang, Jiwei Xie, Shuai Gu, Zhiqiang Li, Yingzhi Li, Zong-Wei Ji, Hua Cheng and Zhouguang Lu
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00090A

Facile and scalable preparation of 3D SnO2/holey graphene composite frameworks for stable lithium storage at a high mass loading level
Junfei Liang, Hongtao Sun, Yuqi Xu, Tengxiao Liu, Hua Wang, Hantao Liu and Lin Guo
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00294D

Highly enhanced thermoelectric properties of nanostructured Bi2S3 bulk materials via carrier modification and multi-scale phonon scattering
Yi Wu, Qing Lou, Yang Qiu, Jun Guo, Zhi-Yuan Mei, Xiao Xu, Jing Feng, Jiaqing He and Zhen-Hua Ge
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00213H

Decorating WSe2 nanosheets with ultrafine Ru nanoparticles for boosting electrocatalytic hydrogen evolution in alkaline electrolytes
Yuanmeng Zhao, Guixiang Mao, Chaozhang Huang, Ping Cai, Gongzhen Cheng and Wei Luo
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00293F

Design of three-dimensional hierarchical TiO2/SrTiO3 heterostructures towards selective CO2 photoreduction
Shuaiyu Jiang, Kun Zhao, Mohammad Al-Mamun, Yu Lin Zhong, Porun Liu, Huajie Yin, Lixue Jiang, Sean Lowe, Jian Qi, Ranbo Yu, Dan Wang and Huijun Zhao
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00350A

Engineering Cu2O/Cu@CoO hierarchical nanospheres: synergetic effect of fast charge transfer cores and active shells for enhanced oxygen evolution reaction
Xia Zhong, Yuan Zhang, Zhibin Geng, Fangbing Shi, Mengpei Jiang, Yu Sun, Xiaofeng Wu, Keke Huang and Shouhua Feng
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00400A

Near-zero thermal expansion coordinated with geometric flexibility and π⋯π interaction in anisotropic [Zn8(SiO4)(m-BDC)6]n
Zhanning Liu, Xingxing Jiang, Chiming Wang, Chenxi Liu, Zheshuai Lin, Jinxia Deng, Jun Chen and Xianran Xing
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00354A

A Li–urine battery based on organic/aqueous hybrid electrolytes
Yang Lv, Shuai Shi, Yahui Wang, Huiming Yin, Xun Hu, Pingli Wu, Guang-Gang Gao, Hong Liu and Xizheng Liu
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QI00291J

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in February 2019

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of February 2019!

You can access these publications for free till 30 April 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

MoS2-modified graphite felt as a high performance electrode material for zinc–polyiodide redox flow batteries
Jian Liu, Ting Ma, Meng Zhou, Shuang Liu, Jin Xiao, Zhanliang Tao and Jun Chen
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI01341A

In situ nitroso formation induced structural diversity of uranyl coordination polymers
Xiang-He Kong, Kong-Qiu Hu, Qun-Yan Wu, Lei Mei, Ji-Pan Yu, Zhi-Fang Chai, Chang-Ming Nie and Wei-Qun Shi
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI01394B

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in December 2018

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of December 2018!

You can access these publications for free till 28th February 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

A ligand conformation preorganization approach to construct a copper–hexacarboxylate framework with a novel topology for selective gas adsorption
Yao Wang, Minghui He, Xiaoxia Gao, Xia Wang, Guohai Xu, Zhengyi Zhang and Yabing He
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI01225C

Metal–organic framework-derived shuttle-like V2O3/C for electrocatalytic N2 reduction under ambient conditions
Rong Zhang, Jingrui Han, Baozhan Zheng, Xifeng Shi, Abdullah M. Asiri and Xuping Sun
Inorg. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI01145A

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in November 2018

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of November 2018!

You can access these publications for free till 31st January 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

Organosilica-based ionogel derived nitrogen-doped microporous carbons for high performance supercapacitor electrodes
Peng Wang, Lumi Tao, Huan Luo, Dongyang Chen and Zailai Xie
Inorg. Chem. Front., 2018, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI01034J

 

Structural evolution and microwave dielectric properties of a novel Li3Mg2−x/3Nb1−2x/3TixO6 system with a rock salt structure
Xing Zhang, Bin Tang, Zixuan Fang, Hongyu Yang, Zhe Xiong, Lanxin Xue and Shuren Zhang
Inorg. Chem. Front., 2018, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00956B

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in October 2018

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of October 2018!

You can access these publications for free till 31st December 2018 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Amorphous CuSnO3 nanospheres anchored on interconnected carbon networks for use as novel anode materials for high-performance sodium ion batteries
Yi Zhang, Limin Zhou, Fangyu Xiong, Han Tang, Qinyou An and Liqiang Mai
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 2756-2762
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00862K

Two NbO-type MOFs based on linear and zigzag diisophthalate ligands: exploring the effect of ligand-originated MOF isomerization on gas adsorption properties
Yao Wang, Minghui He, Xiaoxia Gao, Yingying Zhang, Haoyan Zhong, Piao Long, Xia Wang and Yabing He
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 2811-2817
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00946E

From ZIF nanoparticles to hierarchically porous carbon: toward very high surface area and high-performance supercapacitor electrode materials
Fangfang Wang, Liangkui Zhu, Ying Pan, Zhan Li, Pingping Yang, Mingqiu Song, Zhuangzhuang Gao, Qianrong Fang, Ming Xue and Shilun Qiu
Inorg. Chem. Front., 2018, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00832A

One step conversion of waste polyethylene to Cr3C2 nanorods and Cr2AlC particles under mild conditions
Liangbiao Wang, Weicheng Dai, Kailong Zhang, Tao Mei, Haoyun Zhuang, Shuoshuo Song, Shu Yang, Quanfa Zhou and Yitai Qian
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 2893-2897
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00856F

 

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in September 2018

Inorganic Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of September 2018!

You can access these publications for free till 30th November 2018 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org)

 

A dual-function battery for desalination and energy storage

Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 2522-2526
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00704G

 

High quantum yield and unusual photoluminescence behaviour in tetrahedral manganese(II) based on hybrid compounds

Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 2615-2619
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00793D

 

Tailoring yolk–shell FeP@carbon nanoboxes with engineered void space for pseudocapacitance-boosted lithium storage

Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 2605-2614
http://dx.doi.org/10.1039/C8QI00849C

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)