Recent research on 2D materials– A collection of articles from Frontiers Journals

By .

We are delighted to share with you a collection of articles from Inorganic Chemistry Frontiers and Materials Chemistry Frontiers to showcase the key findings and breakthroughs in the field of 2D materials recently. This collection is free to access till Jun 14 2020.

Reviews


Ultrathin two-dimensional metallic nanomaterials
Yang Ma, Bin Li and Shubin Yang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 456-467
https://doi.org/10.1039/C7QM00548B

Engineering two-dimensional layered nanomaterials for wearable biomedical sensors and power devices
Xianyi Cao, Arnab Halder, Yingying Tang, Chengyi Hou, Hongzhi Wang, Jens Øllgaard Duus and Qijin Chi
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1944-1986
https://doi.org/10.1039/C8QM00356D

Research articles


Highly oriented two-dimensional formamidinium lead iodide perovskites with a small bandgap of 1.51 eV
Jielin Yan, Weifei Fu, Xinqian Zhang, Jiehuan Chen, Weitao Yang, Weiming Qiu, Gang Wu, Feng Liu, Paul Heremans and Hongzheng Chen
Mater. Chem. Front., 2018,2, 121-128
https://doi.org/10.1039/C7QM00472A

Electrochemical sensor based on novel two-dimensional nanohybrids: MoS2 nanosheets conjugated with organic copper nanowires for simultaneous detection of hydrogen peroxide and ascorbic acid
Dapeng Li, Xueying Liu, Ran Yi, Jiaxian Zhang, Zhiqiang Su and Gang Wei
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 112-119
https://doi.org/10.1039/C7QI00542C

A new two-dimensional layered germanate with in situ embedded carbon dots for optical temperature sensing
Jiancong Liu, Xiaoyan Ren, Yan Yan, Ning Wang, Shuang Wang, Hongyue Zhang, Jiyang Li and Jihong Yu
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 139-144
https://doi.org/10.1039/C7QI00602K

A 2D porous pentiptycene-based MOF for efficient detection of Ba2+ and selective adsorption of dyes from water
Minghui Zhang, Ziqiang Qi, Yang Feng, Bingbing Guo, Yujian Hao, Zhuo Xu, Liangliang Zhang and Daofeng Sun
Inorg. Chem. Front., 2018,5, 1314-1320
https://doi.org/10.1039/C8QI00098K

Constructing a direct Z-scheme photocatalytic system based on 2D/2D WO3/ZnIn2S4 nanocomposite for efficient hydrogen evolution under visible light
Pengfei Tan, Anquan Zhu, Lulu Qiao, Weixuan Zeng, Yongjin Ma, Haigang Dong, Jianping Xie and Jun Pan
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 929-939
https://doi.org/10.1039/C8QI01359D

Two-dimensional MoS2 modified using CoFe2O4 nanoparticles with enhanced microwave response in the X and Ku band
Xiaoqing Cui, Wei Liu, Weihua Gu, Xiaohui Liang and Guangbin Ji
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 590-597
https://doi.org/10.1039/C8QI01304G

Negatively charged 2D black phosphorus for highly efficient covalent functionalization
Lei Zhang, Lin-Feng Gao, Liuxiao Li, Chen-Xia Hu, Qi-Qi Yang, Zhi-Yuan Zhu, Rui Peng, Qiang Wang, Yong Peng, Jun Jin and Hao-Li Zhang
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1700-1706
https://doi.org/10.1039/C8QM00237A

Core–shell assembly of carbon nanofibers and a 2D conductive metal–organic framework as a flexible free-standing membrane for high-performance supercapacitors
Shihang Zhao, Huihui Wu, Yanli Li, Qin Li, Jiaojiao Zhou, Xianbo Yu, Hongmei Chen, Kai Tao and Lei Han
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 1824-1830
https://doi.org/10.1039/C9QI00390H

Two-dimensional SnS2 nanosheets exfoliated from an inorganic–organic hybrid with enhanced photocatalytic activity towards Cr(VI) reduction
Yongping Liu, Xihong Mi, Jixiang Wang, Ming Li, Dayong Fan, Huidan Lu and Xiaobo Chen
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 948-954
https://doi.org/10.1039/C9QI00020H

Organic cation directed hybrid lead halides of zero-dimensional to two-dimensional structures with tunable photoluminescence properties
Cheng-Yang Yue, Hai-Xiao Sun, Quan-Xiu Liu, Xin-Ming Wang, Zhao-Shuo Yuan, Juan Wang, Jia-Hang Wu, Bing Hu and Xiao-Wu Lei
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 2709-2717
https://doi.org/10.1039/C9QI00684B

Ultrathin 2D Cu-porphyrin MOF nanosheets as a heterogeneous catalyst for styrene oxidation
Yawen Xiao, Wenxiao Guo, Huanhuan Chen, Hongfeng Li, Xiujie Xu, Peng Wu, Yu Shen, Bing Zheng, Fengwei Huo and Wei David Wei
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1580-1585
https://doi.org/10.1039/C9QM00201D

Pairing 1D/2D-conjugation donors/acceptors towards high-performance organic solar cells
Jiayu Wang, Yiqun Xiao, Wei Wang, Cenqi Yan, Jeromy Rech, Mingyu Zhang, Wei You, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan
Mater. Chem. Front., 2019,3, 276-283
https://doi.org/10.1039/C8QM00512E

Sandwich membranes through a two-dimensional confinement strategy for gas separation
Zixi Kang, Sasa Wang, Rongming Wang, Hailing Guo, Ben Xu, Shou Feng, Lili Fan, Liangkui Zhu, Wenpei Kang, Jia Pang, Hanyi Sun, Xinxin Du, Minghui Zhang and Daofeng Sun
Mater. Chem. Front., 2018,2, 1911-1919
https://doi.org/10.1039/C8QM00351C

A chemical sensor for CBr4 based on quasi-2D and 3D hybrid organic–inorganic perovskites immobilized on TiO2 films
Pavlos Nikolaou, Anastasia Vassilakopoulou, Dionysios Papadatos, Emmanuel Topoglidis and Ioannis Koutselas
Mater. Chem. Front., 2018,2, 730-740
https://doi.org/10.1039/C7QM00550D

Applying surface strain and coupling with pure or N/B-doped graphene to successfully achieve high HER catalytic activity in 2D layered SnP3-based nanomaterials: a first-principles investigation
Ran Zhang, Guangtao Yu, Yang Gao, Xuri Huang and Wei Chen
Inorg. Chem. Front., 2020,7, 647-658
https://doi.org/10.1039/C9QI01368G

ArticleA 2D/2D graphitic carbon nitride/N-doped graphene hybrid as an effective polysulfide mediator in lithium–sulfur batteries
Junsheng Ma, Mingpeng Yu, Huanyu Ye, Hongquan Song, Dongxue Wang, Yanting Zhao, Wei Gong and Hong Qiu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1807-1815
https://doi.org/10.1039/C9QM00228F

Construction of two-dimensional supramolecular nanostructure with aggregation-induced emission effect via host–guest interactions
Hui Liu, Qingyan Pan, Chenyu Wu, Jing Sun, Tao Zhuang, Tongling Liang, Xueluer Mu, Xianfeng Zhou, Zhibo Li and Yingjie Zhao
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1532-1537
https://doi.org/10.1039/C9QM00243J

Interfacial synthesis of ultrathin two-dimensional 2PbCO3·Pb(OH)2 nanosheets with high enzyme mimic catalytic activity
Danbo Wang, Xiaonan Kan, Chenyu Wu, Xiaohuan Lin, Haiyan Zheng, Kuo Li, Jikuan Zhao and Yingjie Zhao
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 498-503
https://doi.org/10.1039/C8QI01196F

A two-dimensional bilayered Dion–Jacobson-type perovskite hybrid with a narrow bandgap for broadband photodetection
Dongying Fu, Jianrong Yuan, Shichao Wu, Yunpeng Yao, Xinyuan Zhang and Xian-Ming Zhang
Inorg. Chem. Front., 2020,7, 1394-1399
https://doi.org/10.1039/C9QI01540J

A facile fabrication of 1D/2D nanohybrids composed of NiCo-hydroxide nanowires and reduced graphene oxide for high-performance asymmetric supercapacitors
Xu Zhang, Qiuyu Fan, Siyu Liu, Ning Qu, He Yang, Man Wang and Juan Yang
Inorg. Chem. Front., 2020,7, 204-211
https://doi.org/10.1039/C9QI00681H

A 2D layer network assembled from an open dendritic silver cluster Cl@Ag11N24 and an N-donor ligand
Xiao-Yu Li, Hai-Feng Su and Jian Xu
Inorg. Chem. Front., 2019,6, 3539-3544
https://doi.org/10.1039/C9QI01100E

Layered Ti3C2 MXene modified two-dimensional Bi2WO6 composites with enhanced visible light photocatalytic performance
Danxia Zhao and Chun Cai
Mater. Chem. Front., 2019,3, 2521-2528
https://doi.org/10.1039/C9QM00570F

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)