Archive for the ‘Hot articles’ Category

HOT articles in August 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of August 2019!

You can access these publications for free till 31st October 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

On-site visual discrimination of transgenic food by water-soluble DNA-binding AIEgens
Zhe Jiao, Zongning Guo, Xuelin Huang, Hongbo Fan, Miao Zhao, Dianming Zhou, Xiaolei Ruan, Pengfei Zhang, Sixing Zhou and Ben Zhong Tang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00279K

 

Design of a novel scandium silicate based blue-emitting phosphor with high efficiency and robust thermal stability for warm WLEDs and field emission displays
Qiang Zhang, Xicheng Wang, Zuobin Tang and Yuhua Wang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00370C

 

Flexible control of excited state transition under pressure/temperature: distinct stimuli-responsive behaviours of two ESIPT polymorphs
Aisen Li, Hao Liu, Chongping Song, Yijia Geng, Shuping Xu, Hongyu Zhang, Houyu Zhang, Haining Cui and Weiqing Xu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00395A

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in July 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of July 2019!

You can access these publications for free till 30th September 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 


Tunable circularly polarized luminescence from molecular assemblies of chiral AIEgens

Fengyan Song, Yanhua Cheng, Qiuming Liu, Zijie Qiu, Jacky W. Y. Lam, Liangbin Lin, Fafu Yang and Ben Zhong Tang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00332K

Optimization of oxygen evolution dynamics on RuO2 via controlling of spontaneous dissociation equilibrium
Yu Sun, Long Yuan, Zhongyuan Liu, Qiao Wang, Keke Huang and Shouhua Feng
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00346K

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in June 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of June 2019!

You can access these publications for free till 31st August 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 


Ultrathin 2D Cu-porphyrin MOF nanosheets as a heterogeneous catalyst for styrene oxidation

Yawen Xiao, Wenxiao Guo, Huanhuan Chen, Hongfeng Li, Xiujie Xu, Peng Wu, Yu Shen, Bing Zheng, Fengwei Huo and Wei David Wei
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00201D

A versatile ethanolic approach to metal aerogels (Pt, Pd, Au, Ag, Cu and Co)
Maximilian Georgi, Benjamin Klemmed, Albrecht Benad and Alexander Eychmüller
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00193J

Li4Ti5O12 quantum dot decorated carbon frameworks from carbon dots for fast lithium ion storage
Lin Li, Xinnan Jia, Yu Zhang, Tianyun Qiu, Wanwan Hong, Yunling Jiang, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xianchun Chen and Xiaobo Ji
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
https://doi.org/10.1039/C9QM00259F

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in May 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of May 2019!

You can access these publications for free till 31st July 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

AliBu3: unprecedented main-group metal catalyst for helical sense-selective polymerization of chiral aryl isocyanides and copolymerization with achiral aryl isocyanides
Xiaolu Wu,Xinwen Yan,Zhi Yang, Shaowen Zhang, Xiaofang Li,Yuping Dong and Junge Zhi
Mater. Chem. Front., 2019,3, 1192-1198
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00218A

A fluorescence and photoactivity dual-activatable prodrug with self-synergistic magnification of the anticancer effect
Jun Li,Xiang Ni,Jingtian Zhang, Yong Liang, Zhiyuan Gao,Xiaoyan Zhang,Donghui Zheng and Dan Ding
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00081J

An insight into the pyrolysis process of metal–organic framework templates/precursors to construct metal oxide anode materials for lithium-ion batteries
Ang Li, Binbin Qian, Ming Zhong,Yingying Liu, Ze Chang and Xian-He Bu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00098D

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

HOT articles in April 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of April 2019!

You can access these publications for free till 30th June 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Exploring the microscopic mechanism of pseudocapacitance with electronic structures in monolayer 1T-MoS2 electrodes for supercapacitors
Zhenzhou Zhang, Maokun Wu, Lijing Wang, Jin Wang, Yahui Cheng, Luyan Li, Hong Dong, Hui Liu, Zhanglian Hong, Kyeongjae Cho, Feng Lu, Weichao Wang and Wei-Hua Wang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00060G

Fluorescent thermometer based on a quinolinemalononitrile copolymer with aggregation-induced emission characteristics
Jinfeng Yang, Kaizhi Gu, Chuanxing Shi, Meng Li, Ping Zhao and Wei-Hong Zhu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00147F

Heavy atom-free semiconducting polymer with high singlet oxygen quantum yield for prostate cancer synergistic phototherapy
Jian Shen, Jianjiao Chen, Zhen Ke, Dengfeng Zou, Liguo Sun and Jianhua Zou
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00158A

Drastic photoluminescence modulation of an organic molecular crystal with high pressure
Junjie Guan, Chunfang Zhang, Dexiang Gao, Xingyu Tang, Xiao Dong, Xiaohuan Lin, Yajie Wang, Xinxin Wang, Lin Wang, Hyun Hwi Lee, Jialiang Xu, Haiyan Zheng, Kuo Li and Ho-kwang Mao
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00082H

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in March 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of March 2019!

You can access these publications for free till 31st May 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Antibacterial supramolecular polymers constructed via self-sorting: promoting antibacterial performance and controllable degradation
Yuchong Yang, Hao Hu, Linghui Chen, Haotian Bai, Shu Wang, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00028C

In situ construction of graphdiyne/CuS heterostructures for efficient hydrogen evolution reaction
Guodong Shi, Zixiong Fan, Lili Du, Xinliang Fu, Changming Dong, Wei Xie, Dongbing Zhao, Mei Wang and Mingjian Yuan
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00064J

Boosting the performance of sky-blue fluorescent OLEDs based on DPA-containing electron-transporting materials with a “V-shaped layout of triplet energy levels”
Shaofeng Ye, Runda Guo, Songpo Xiang, Qing Zhang, Xialei Lv, Wei Liu, Lianwei Fan, Panpan Leng, Shuaiqiang Sun and Lei Wang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00673C


Electrodepositing Pd on NiFe layered double hydroxide for improved water electrolysis
Jinxue Guo, Jikang Sun, Yanfang Sun, Qingyun Liu and Xiao Zhang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00052F

A series of red iridium(III) complexes using flexible dithiocarbamate derivatives as ancillary ligands for highly efficient phosphorescent OLEDs
Guang-Zhao Lu, Ruixia Wu, Liang Liu, Liang Zhou, You-Xuan Zheng, Wen-Wei Zhang, Jing-Lin Zuo and Hongjie Zhang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00088G

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in February 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of February 2019!

You can access these publications for free till 30th April 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

Biodegradable metallic bone implants
Cijun Shuai, Sheng Li, Shuping Peng, Pei Feng, Yuxiao Lai and Chengde Gao
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00507A

The design of Janus black phosphorus quantum dots@metal–organic nanoparticles for simultaneously enhancing environmental stability and photodynamic therapy efficiency
Da Zhang, Ziguo Lin, Shanyou Lan, Haiyan Sun, Yongyi Zeng and Xiaolong Liu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00623G

Biocompatible small organic molecule phototheranostics for NIR-II fluorescence/photoacoustic imaging and simultaneous photodynamic/photothermal combination therapy
Qi Wang, Bing Xia, Jingzeng Xu, Xinrui Niu, Jie Cai, Qingming Shen, Wenjun Wang, Wei Huang and Quli Fan
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C9QM00036D

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in January 2019

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of January 2019!

You can access these publications for free till 30th March 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

 

3D hollow reduced graphene oxide foam as a stable host for high-capacity lithium metal anodes
Pengcheng Yao, Qiyuan Chen, Yu Mu, Jie Liang, Xiuqiang Li, Xin Liu, Yang Wang, Bin Zhu and Jia Zhu
Mater. Chem. Front., 2019,3, 339-343
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00499D

 

Development and reactive oxygen-species scavenging activity of a new chemical hydrogen-generating system, CaMg2-hydroxypropyl cellulose-citric acid, prepared using Laves-phase CaMg2 and its relationship to chemical hardness
Shigeki Kobayashi, Kazuyoshi Chiba and Takashi Tomie
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00488A

 

Luminescent solar concentrators: boosted optical efficiency by polymer dielectric mirrors
G. Iasilli, R. Francischello, P. Lova, S. Silvano, A. Surace, G. Pesce, M. Alloisio, M. Patrini, M. Shimizu, D. Comoretto and A. Pucci
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00595H

 

Hypersonic poration of supported lipid bilayers
Yao Lu, Jurriaan Huskens, Wei Pang and Xuexin Duan
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00589C

 

Highly-efficient semi-transparent organic solar cells utilising non-fullerene acceptors with optimised multilayer MoO3/Ag/MoO3 electrodes
Guangjun Sun, Munazza Shahid, Zhuping Fei, Shenda Xu, Flurin D. Eisner, Thomas D. Anthopolous, Martyn A. McLachlan and Martin Heeney
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00610E

 

Alkoxythiophene and alkylthiothiophene π-bridges enhance the performance of A–D–A electron acceptors
Lei Zhang, Ke Jin, Zuo Xiao, Xingzhu Wang, Tao Wang, Chenyi Yi and Liming Ding
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00647D

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Hot articles in December 2018

Materials Chemistry Frontiers is delighted to share with you the HOT articles of December 2018!

You can access these publications for free till 28th February 2019 by logging into your free Royal Society of Chemistry publishing personal account (http://pubs.rsc.org).

3D confined assembly of polymer-tethered gold nanoparticles into size-segregated structures
Yi Yang, Yulan Wang, Seon-Mi Jin, Jiangping Xu, Zaiyan Hou, Jingli Ren, Ke Wang, Eunji Lee, Lianbin Zhang, Yufeng Zhang and Jintao Zhu
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00560E

Emission mechanism understanding and tunable persistent room temperature phosphorescence of amorphous nonaromatic polymers
Qing Zhou, Ziyi Wang, Xueyu Dou, Yunzhong Wang, Saier Liu, Yongming Zhang and Wang Zhang Yuan
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00528A

A facile metal–phenolic–amine strategy for dual-functionalization of blood-contacting devices with antibacterial and anticoagulant properties
Qiufen Tu, Xuehong Shen, Yaowen Liu, Qiang Zhang, Xin Zhao, Manfred F. Maitz, Tao Liu, Hua Qiu, Jin Wang, Nan Huang and Zhilu Yang
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00458G

Pairing 1D/2D-conjugation donors/acceptors towards high-performance organic solar cells
Jiayu Wang, Yiqun Xiao, Wei Wang, Cenqi Yan, Jeromy Rech, Mingyu Zhang, Wei You, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan
Mater. Chem. Front., 2019, Advance Article
http://dx.doi.org/10.1039/C8QM00512E

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)