Top Ten most-read CrystEngComm articles in December

Read the most-read CrystEngComm articles of December 2010, listed below:

 

Hailong Sun, Haibo Mei, Guanghui An, Jianlin Han and Yi Pan, CrystEngComm, 2011, 13, 734-737
DOI: 10.1039/C0CE00471E
 
Yun Ling, Lei Zhang, Jing Li and Miao Du, CrystEngComm, 2011, 13, 768-770
DOI: 10.1039/C0CE00775G
 
Michael J. Turner, Joshua J. McKinnon, Dylan Jayatilaka and Mark A. Spackman, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00683A
 
Kai Jiang, Lu-Fang Ma, Xiao-Yuan Sun and Li-Ya Wang, CrystEngComm, 2010, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00190B
 
Xiu-Li Wang, Hong-Yan Lin, Bao Mu, Ai-Xiang Tian, Guo-Cheng Liu and Ning-Hai Hu, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00400F
 
Wenzhong Wang, Ya Tu, Pengcheng Zhang and Guling Zhang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00563K
 
Yun-Liang Jiang, Yu-Ling Wang, Jing-Xiang Lin, Qing-Yan Liu, Zhang-Hui Lu, Na Zhang, Jia-Jia-Wei and Li-Qin Li, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00431F
 
Shunshun Xiong, Sujing Wang, Xinjun Tang and Zhiyong Wang, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00422G
 
Zuo-Xi Li, Xin Chu, Guang-Hua Cui, Yu Liu, Le Li and Gang-Lin Xue, CrystEngComm, 2011, Advance Article
DOI: 10.1039/C0CE00865F
 

To keep up-to-date with all the best crystal engineering research articles, sign up for the journal’s e-alerts here.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

*